English

Ny godkjent fagskoleutdanning ved Vea

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har i dag mottatt NOKUT sin godkjenning av fagskoletilbudet Anleggsgartnertekniker.

I alt 37 fagskoletilbydere søkte NOKUT om godkjenning av totalt 57 nye utdanninger. 42 søknader fra 25 tilbydere ble avslått. Tallet på avviste søknader er relativt høyt og skyldes at NOKUTs nye retningslinjer for behandling av fagskolesøknader stiller spesielt strenge krav.  

NOKUT stiller forutsetninger om at tilbyderne både har tilfredsstillende styringsordning og reglement samt et helhetlig kvalitetssikringssystem som ivaretar kvalitetsmål, rutinebeskrivelser, evalueringer, aggregering og behandling av data samt tilfredsstillende studieplaner for det nye studiet.

Vea ble godkjent på alle områder!

Sakkyndig komité har i sin rapport gitt Vea anerkjennelse for utformingen av studieplanen og det omfattende arbeidet med søknaden og dokumentasjonene av denne.

Sakkyndig komité har bestått av Landskapsarkitekt Kristian Holo, Holoconsult og Fag- og opplæringsansvarlig John Sikkeland, A88 Undervisning

Det er svært gledelig at studiet nå formelt er godkjent, sier rektor Hildegard Johannessen. Vi er allerede i prosess med tilsetting av fagperson i undervisningsstilling og har allerede 11 søkere til 15 plasser for studiet som starter 4. oktober 2010. Det vil være fortløpende opptak frem til studiestart. Vi vet at det er et marked for dette studiet, fordi vi har kjennskap til ulike aktører i markedet som etterspør fagpersoner med teknikerbakgrunn.

Rektor understreker videre at det nye studiet er et prosjekt som ble igangsatt på oppfordring fra anleggsgartnerbransjen. Det har vært et utfordrende arbeid som har krevd en grundig gjennomgang av fag, - og emnesområder og som har krevd stort engasjement og kunnskap. Bransjens bidrag har vært uvurderlig i så måte. Bransjen har stilt med fagpersoner fra bransjeorganisasjonene, opplæringskontoret for anleggsgartnere, fra fagskoler og universitetssektoren. Sammen med nøkkelpersoner på Vea har vi klart å utvikle et studium som har god yrkesrelevans og bransjeforankring.

Studiet vil bidra til en reell heving av kompetanse og en ytterligere profesjonalisering av anleggsgartnerbransjen. Godkjenningen av studiet gir motivasjon til videre utvikling for å kunne gi utdanning med høy kvalitet, - med dyktige, synlige og ettertraktede utøvere innen faget!

Vi gleder oss til å starte det nye studiet!

For nærmere informasjon kontakt: Avd. leder Gartnerfagene Østen Lybeck tlf. 90 13 23 30

Oppdatert 30.09.2015