English

Planter forteller om jordforhold

Ved å se på plantene som naturlig vokser på stedet, kan du finne ut hvordan jordforholdene er.

Rik vegetasjon av lauvtrær eller granskog i god vekst med mye urter og gras i bunnen, forteller oss at jordforholdene på stedet er gode. Planter som nesle, geiterams og bringebær vitner om spesielt god jord, og er ofte rik på plantenæringsstoffet nitrogen, N. Blåveis, hvitveis, gaukesyre og fugletegl er alle planter vi kjenner godt til, og vokser på steder som tyder på at jorda er bra. Veksten hos ungplanter av bjørk er et godt merke på om det er god vekstkraft i jorda. Furuskog med lav i bunnen eller blåbær-, tyttebær- eller røsslyngmark vitner om mindre gode jordbunnsforhold.

På myr er brunmoser, vassrørkvein, myrkongle og fredløs tegn på næringsrik myr. Derimot er myrull, molte, soldogg, torvmoser og røsslyng et tegn på en næringsfattig myr.

En kan ofte bruke enkelte planter som indikator for sur og alkalisk jord. Arter som linbendel, åkergråurt, småsyre og åkerstemorsblomst er å finne på jord med pH under 6. Planter som er å finne på nøytral eller alkalisk jord (pH høyere enn 7) kan være hestehov, løvetann og åkerkål. 

  

Linbendel og Åkergråurt.


Tekst: Per Spangen 
Foto: 

Foto:S. Lund 

Oppdatert 30.09.2015