English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Studentforum møtes på nett

Vea har eget studentforum. Studentforumet er et organ som skal jobbe for studentkvaliteten på fagskoletilbudene, samt jobbe for et godt studentmiljø og skal ivareta studentenes rettigheter og interesser, både faglig og sosialt.

Studentforumet skal samarbeide med fagskolens ledelse, og skal ha faste kontaktpersoner å forholde seg til. Det er opp til studentforumet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på møtene. Assisterende rektor og rektor er kontaktpersoner mot administrasjonen og kan delta ved særskilt innkalling.

Studentforum er et forum med stor takhøyde, der alle representantene i studentforum kan bringe saker inn til diskusjon, som de mener er av betydning for fellesskapet.

Årets Studentforum består av 6 tillitsvalgte fra de ulike fagskolestudiene. Studentforum konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Hovedparten av studentene på Vea er i dag deltidsstudenter. Dette reiser naturlig nok en del utfordringer med hensyn til fysisk møtevirksomhet.
Det er derfor spesielt viktig å legge til rette for at studentene skal kunne utøve demokrati i hverdagen, både i og utenfor studiesamlinger.

Denne utfordringen har ledelsen ved Vea tatt på alvor!

For å bedre kunne tilrettelegge for møtevirksomhet er det derfor i år etablert et eget møteforum på nett, der studentforum kan diskutere og dokumentere sine aktiviteter.

Møteforumet er lagt til læringsplattformen Its- learning, der studentforum kan møtes til uformelle diskusjoner, så vel som mer formell møtevirksomhet. Studentforum har i år valgt å ha jevnlige møter etter en fast møteplan. På Its- learning vil du blant annet finne møtereferater fra møtene i Studentforum.

Vi ønsker Studentforum lykke til med det viktige arbeidet!

Tekst: Hildegard Johannessen

Oppdatert 30.09.2015