English

Eksamensoppgaven - din egen valgte hage!

Til eksamensoppgaven på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg velger du selv et grøntanlegg som case. Vi ser gjerne at du tar et du kjenner godt. - Det du jobber i til daglig for eksempel, eller et anlegg du på annen måte har- eller får noe med å gjøre.

De fleste av våre studenter er allerede ansatt som gartnere i historiske anlegg, og benytter anledningen til å lage restaurerings- og skjøtselsplaner for nettopp dette anlegget. Det er viktig for deg og din arbeidsgiver at du kommer tilbake til arbeidsplassen med helt konkret kunnskap om nettopp dette anlegget, og med gode metoder for restaurering, drift og skjøtsel av det. Det er også viktig for studiet og for fagområdet. Det antikvariske gartnerhåndverket vil bringe nye og uutforskede sider inn i arbeidet med å forstå de historiske grøntanleggene.

Det vil som oftest føre for vidt å lage en restaureringsplan for hele hagen, derfor velges det ut en mindre del som passer til oppgaveformatet. Denne delen skal inneholde et teknisk og et vegetativt element som det lages restaureringsplaner for, samt planer for drift og skjøtsel.

Planene bygger på en oppmåling og en beskrivelse av dagens situasjon, dessuten en historisk beskrivelse av hele anlegget, der du må gå til kildene. - Det være seg gamle kart, hageplaner, tegninger og fotografier, skriftlige kilder som brev, regnskap, branntakster og skifteprotokoller, eller muntlige kilder, som intervjuer og overleveringer. Du skal også sette anlegget inn i en stilhistorisk kontekst og gi din tolkning av det.

Jarlsberg hovedgård

Gjennom eksamensoppgavene har fagområdet vårt blitt beriket med gode planer og interessante funn. For eksempel fant gartner Kjell Andres Lier gjennom ny tolkning av 1700-talls håndskrevne kilder på tysk, at de mektige dobbeltalleene på Jarlsberg hovedgård slett ikke var bøk som i dag, men opprinnelig av gran. Dette er et funn som ikke bare er interessante for Jarlsberg, men som kaster nytt lys over andre, samtidige anlegg, og som reiser nye spørsmål om restaurering, tilbakeføring, -  og ikke minst vedlikehold av parken på Jarlsberg.

       

Fredrikeplassen på Øvre Blindern

Nå trenger det slett ikke være et 1700-tallsanlegg for å være en historisk eller verneverdig hage. Gartner ved Universitetet i Oslo, Ingvild Myklebust, tok for seg grøntanlegget på Fredrikeplassen på Øvre Blindern, utført av hagearkitekt Sverre K. Steine på 1960-talleet, i tett samarbeid med arkitekten for komplekset, Leif Olav Moen. Myklebust viser at anlegget var preget av brostein, meislet betong, vann, plen, og ensartet beplantning med utstrakt bruk av roser. Hun argumenterer bl.a. for å tilbakeføre rosebeplantningen, og gir forslag til en planteplan.

Eksamensoppgavene finnes på fagskolebiblioteket på Vea

Alle eksamensoppgavene finnes på biblioteket på Vea; gode planer for flere, interessante historiske hager av høyst ulike kategorier, - og kriterier for vern. Noen er viktige, nasjonale, historiske dokumenter, andre er monumenter og minner over personer og historiske hendelser, noen er stedstypiske, andre mer tidstypiske. De kan ha en opprinnelig beplantning eller en autentisk beskjæring, og ofte er flere tradisjonshåndverk involvert. Vi finner embetsmannshager, hager hos handelsborgerskapet, storgårdshagen, kirkegården, folkeparken og offentlige anlegg, over et tidsspenn på 250 år.

Vi ser fram til å fylle på med mange flere oppgaver, - og til å ta imot din hage også!

 

Tekst: Ingeborg Sørheim

Foto: Jarlsberg hovedgård

Oppdatert 19.05.2016

#veafagskole