English

Emporia – fremtidens kommersielle takhage; fra grått til grønt!

I Hyllie, rett utenfor Malmø, ligger kjøpesenteret Emporia med verdens 10. største takhage. 

Bygget er spektakulært på mange områder både når det gjelder arkitektur og graden av satsing på grønne overflater i forbindelse med nybygging og håndtering av overflatevann.

«Inngangsparti – en park på taket!!?»

Gert Wingårdh og hans arkitektkontor har vært sterkt involvert i planleggingen av Hyllies nye handelssentrum. Arbeidet begynte allerede i 1997 og i 2007 landet han kontrakten i konkurranse med fem andre ledende arkitektkontorer i Europa. Kjøpesenteret og takhagen ble åpnet 25. oktober 2012. Planleggere, arkitekter og utbygger har i dette prosjektet vist at det handler om å forene økonomisk tilvekst med en utvikling som er sosialt og økonomisk bærekraftig. Malmø kommune har vist en vilje til å gjenskape en overflate med biologisk mangfold, og hensyntatt det stadig økende problemet med overflatevann i utbygde strøk. I stedet for et sterilt og ikke nyttbart tak har innbyggerne nå fått en park på 27 000 kvadratmeter med en fantastisk utsikt over Øresund.

En fantastisk sensommerdag den 03.09. troppet Vea’s Park- og hagestudenter opp på Emporia’s takhage for å inspisere en av verdens største takhager! Direkte adgang er mulig – rett fra parkeringsplasser i grunnplan, men vi valgte å følge den «kommersielle» strømmen opp med en av de fargelagte «rutene» opp mot takhagen. Forventningene var mange; et prosjekt av en slik størrelse har hittil kun blitt realisert i drømmene til de mest kreative av oss.

Det er gartner Louise Lundberg som har hatt ansvaret for utvelgelsen av vekstene i takhagen. Hun har også jobbet med grønne tak i Malmøs bydel Augustenborg. Førsteinntrykket av takhagen kan beskrives med to ord: STORT areal!

 

«Mange kvadratmeter med sedum-matter»

Arealet domineres i første rekke av sedum-matter. Men ved nærmere ettersyn oppdager vi stadig nye detaljer og en stor artsvariasjon. Vi ser bl.a. Salix caprea og Hippophae rhamnoides og Amelanchier spicata. Det er gjentatte beplantninger med prydgress som skaper rytme og harmoni og som stikker opp av det relativt monotone dekket. I en del av hagen finner vi også en sansehage, der vi kan kjenne, lukte og smake på de forskjellige vekstene.

Se http://www.emporia.se/Dolda-sidor/Takparkens-vaxter/ for detaljert planteoversikt. Som en kuriositet kan det også nevnes tilstedeværelsen av en betydelig mengde bikuber.

Arkitekten har utnyttet de mange utbyggene for kjøleanlegg og vifter etc på taket. Disse er bygd inn med form som duvende topper som også dekket med sedummatter og er med på å skape ulike rom og ulike biotoper. Alle andre konstruksjoner, som benker, glassvegger, atrium og steindekke er bygget og formet i triangelformasjoner. Det finnes flere utsiktspunkter tilgjengelige via trapper som rager flere meter over «takplan». På disse er det flere kikkerter til bruk for å fange inn detaljer fra den storslåtte utsikten.

«Et utsiktspunkt»

«Trekantformer og spisse vinkler»

Vi finner ikke mye ugress i takhagen på nåværende tidspunkt, og det som er, vil enkelt kunne lukes vekk med minimalt av innsats i forhold til antall kvadratmeter. Dette viser at det selv i såkalte «ekstensive» takanlegg er behov for i alle fall et minimum av skjøtsel. Behov for næringstilførsel vurderes som lavt, og i tråd med dagens, rådende retningslinjer bør det være adekvat å tilføre begrensede mengder tilrettelagt gjødsel ca, hvert 5. år.

LOD (lokal overvanns disponering) er i fokus. I hvilken grad virker taket etter denne hensikt? Substrat og beplantning binder en del regnvann, og vil naturligvis bidra til en viss fordrøyning av økt nedbørsmengde. Til alt overmål har nettopp denne landsdelen nettopp mottatt noe som har blitt klassifisert som «175-års regn». Vi så ikke mange tegn til dette utenom en del erosjonsløp langs kantene på de høyeste, topografiske punktene i anlegget. Disse kunne også synes å være et resultat av manglende, planlagt arrondering langs vegetasjonsarealenes utkanter. Innebygd drenering rundt alle inn- og utganger, samt diverse, nødvendige installasjoner som ventilasjon og sitteplassarealer er i tråd med gjeldende forskrifter: vannet ledes videre ned og ut langs kjøpesenteret og virker adekvat planlagt.

Intensive anlegg er i så måte enda mer interessante pga. økt substratdybde og varierende bruk av lignoser som hoved plantemateriale, for å ikke snakke om muligheter for fremtidig dyrking av matnyttige vekster. Men som et tidsaktuelt eksempel på et kommersielt, grønt tak fremstår Emporia’s grønne tak som et grep i riktig retning. Artikkelforfatterne finner synergien mellom det offentlige og de kommersielle krefter interessant.

I disse dager arrangeres «Nordisk blågrønn konferanse Køpenhavn 23. – 24. oktober», hvor ett at temaene er «Befaringer i Malmö. Takhagen på kjøpesenteret Emporia, hva gikk bra og hva er fremdeles utfordringer?» (Ved initiativtaker Louise Lundberg, økolog og planlegger.) Den tidsaktuelle og faglig relevante institusjonen; naml (norske anleggsgartnere – miljø- og landskapsentreprenører) er en av arrangørene, i samarbeid med en rekke andre nordiske, faglige institusjoner som er tilknyttet relevante prosjekter i bl.a. Køpenhavn og Malmö.

 «Mellom bakkar og berg»

Vi spør på forhånd; hvilke faglige konklusjoner og evalueringer vil ligge til grunn for nye tiltak på toppen av kjøpesenteret Emporia? Det kan bli spennende å følge neste fase i denne innovative takhagen, foreløpig unik på verdensbasis, om ikke for noe annet så pga. den enorme størrelsen på prosjektet; som en av verdens største takhager – og til etterfølgelse!

Tekst: Studenter på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift (13-15): Anita Storli, Kari Allsted og Dag Ørbæk.

Foto: Dag Ørbæk

Kilder fagartikkel:

Erfaringer med grønne tak (14.12.2011). Miljødirektoratet (kilde:Framtidens byer)
http://www.miljodirektoratet.no/no/Klimatilpasning_Norge/Bibliotek/Erfaringer/Erfaringer-med-gronne-tak/

Dæhlen, M. og Ortiz, R. (2013). Fylkesmannen.no
Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 «Den høye hagen – Om urban dyrking på tak».
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/N  %C3%A6ringsutvikling/Byok_rapport_hoye_hagen.pdf 

«Verdens takpark – mitt i Hyllie»
http://www.hyllie.com/artikelarkiv/vaerldens-takpark.aspx

Egne erfaringer fra 2 befaringer; 03.09.2014 og 07.09.2014.

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole