English

Fagtekniker Historiske grøntanlegg

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har en lang historikk når det gjelder utdanning innen grøntfaglig sektor. Fra skoleåret 2012/13 kan vi tilby et nytt og etterspurt studium: Fagtekniker Historiske grøntanlegg. Studiet ble godkjent av NOKUT desember 2011.

Studiet Historiske grøntanlegg vil være en videreutdanning for gartnere, anleggsgartnere eller andre med relevant faglig bakgrunn. Målsettingen er å gi kompetanse til å forvalte historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel, samt å kunne være delaktige i restaurering, rekonstruksjon eller fornyelse av anlegg. Anleggene kan være offentlige eller private hager, parker og kulturlandskap av historisk betydning. Studiet er primært av praktisk karakter med utgangspunkt i gartner- og anleggsgartnerfagene, men med stor vekt på kunnskap og forståelse for anleggets kulturhistoriske kontekst, og dets opprinnelige utforming og funksjon. Kunnskapsbasert planlegging og gjennomføring av skjøtsel og vedlikehold er en hovedmålsetting.

Studentene vil få kunnskap om relevant lovgivning og fagmiljøer, samt innblikk i ulik verneideologi og vernekriterier.  Videre vil det bli undervist i merkantile fag og prosjektledelse.

Studiets begrunnelse

Det er en økt bevissthet om og interesse for historiske grøntanlegg. Mange eiere av eldre grøntanlegg, erfarer at det er mange hensyn og mange vanskelige valg å ta når det skal gjøres endringer, og det er vanskelig å vite hvordan anlegget skal skjøttes riktig. Mange gartnere og anleggsgartnere erfarer også at de mangler denne kompetansen. Det er et uttalt behov for kunnskap som gjør eiere og forvaltere i stand til å ivareta denne delen av kulturarven. Dette er også påpekt av Riksantikvaren. Det finnes i dag ingen slik utdanning i Norge.

Studiets organisering og innhold

Vea er en fagskole, det vil si at den i utdanningshierarkiet ligger på samme nivå som høyskole/universitet med en praktisk og yrkesrelatert tilnærming.

Historiske grøntanlegg er et deltidsstudium som vil gå over 2 år og tilsvare 1 års heltidsstudium. Det er basert på samlinger, hovedsakelig på Vea, men også med flere studieturer både lokalt, til andre deler av landet og utlandet. Samlingene er fra 1til 3 uker med flest og lengst samlinger om vinteren for å unngå de travle sommermånedene. For å studere og arbeide med vegetasjon og sett anlegg mens de er i vekst, er det også noen ukesamlinger på sensommeren.

Første året har hovedfokus på vegetasjonslære og kulturhistoriske fag, mens andre året har hovedfokus på tekniske fag (bl.a. grus, stein og mur), og eget tverrfaglig prosjektarbeid som er avsluttende eksamen. Begge år vil likevel ha stor grad av tverrfaglighet. Undervisningen vil bestå av forelesninger av interne og eksterne lærere, eget praktisk arbeid og øvinger, individuelle eller gruppeoppgaver.

Det vil bli lagt stor vekt på diskusjoner og faglig utveksling der studentenes erfaring og innspill er viktige. Det vektlegges også nær kontakt med ”bransjen” eller ”markedet”, dvs. eiere og forvaltere av historiske grøntanlegg, og utdanningen er avhengig av velvillighet og involvering av disse og andre aktører innen fagfeltet.

Vea har internasjonalisering som en målsetting for alle studieretninger. Vi har allerede partnerskoler i en rekke land og det arbeides med å opprette nye faglige kontakter i virksomheter relevante for Historiske grøntanlegg i andre land.

Interessert?

Hvis du har spørsmål, innspill eller ønsker å følge arbeidet – enten som potensiell student, interessert ressursperson eller som eier eller forvalter av et historisk grøntanlegg, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med studiekoordinator Ingeborg Sørheim ingeborg.sorheim@vea-fs.no eller markedsansvarlig dorte.finstad@vea-fs.no

 Studieplan

Om Historiske grøntanlegg

    

Foto er fra Jarlsberg hovedgårdFoto fra Baroniet i RosendalFoto fra Baroniet i Rosendal

Tekst: Ingeborg Storbæk
Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 23.11.2015