English

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Når det kommer mye regn på kort tid, kan det føre til oversvømmelse i gatene og at vannet renner ned i kjellere. For å kunne ta unna overflatevann og hindre vannskader trengs det nye løsninger. Regnbed er en aktuell metode som kan holde overvannet midlertidig tilbake slik at den eksisterende dreneringen i området klarer å ta unna større nedbørsmengder. Dette er lokal overvannsdisponering også kalt LOD.

Hva er et regnbed?

Et regnbed er et plantebed med ulike planter i en forsenkning i terrenget der vann kan lagres midlertidig for deretter å infiltreres til grunnen eller til overvannsnettet. Plantene i regnbedet må kunne tåle å stå i vann i perioder med mye nedbør, og plantene må tåle å være tørre i perioder da det er god drenering i bedet.

Hvorfor lage regnbed på Vea?

Å kunne lage løsninger for overflatevann er noe av det fagskolestudentene på Vea skal kunne noe om. Derfor var det ønske om å kunne planlegge, bygge og vedlikeholde et regnbed som studentene kunne følge med på, her på Vea.

Oppbyggingen av regnbedet

Våren 2015 startet arbeidet med å etablerte regnbed på Vea. Bedet er ca 10 m² stort og alle arbeidene med bedet ble utført i henhold til Norsk standard 3420.

Her er noen av gartnerelevene i gang med etableringen av regnbedet på Vea.

Bedet ligger i en forsenkning i terrenget, og gravedybde på bedet er ca 100 cm. Det ble først fylt et drenslag på 30 cm med drenerende masse. Oppå dette ble et 50 cm dypt sandholdig filtermedium med en GEO-tekstilduk lagt mellom lagene. Et filtermedium er det laget som det plantes i og det inneholder en blanding av kompostert sand- og vekstjord.

En drensledning med et overløpsrør ble ført frem og lagt til en eksisterende kum slik at vann som ikke ble drenert bort gjennom grunnen kunne føres til kummen. Deretter ble en vannrenne, laget av smågatestein, lagt ned fra taknedløpet. I vårt bed var det to taknedløp, begge nedløpene ble ført til vannrennen slik at alt vann fra taket ble samlet i bedet.

  

Tegningene er laget av fagskolestudent Eva Bakkeberg.

Studenter på fagskolestudiet Park- og hagedrift har laget planteplanen, og var med på å etablere regnbedet. 

Plantevalg i regnbedet på Vea:

  • Calamagrostis acutifolia Overdam
  • Veronicastrum virg. Apollo
  • Lythrum salicaria Robert
  • Miscanthus oligostachys
  • Carex muskinguminensis
  • Rodgersia podyphylla

Det blir spennende å se om vårt regnbed vil fungere etter intensjonen, det vil sannsynligvis vise seg etterhvert.

Tekst:Sissel Alvestad
Foto: Sissel Alvestad og Dorte Finstad

Oppdatert 27.10.2017