English

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager.

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager.

For: Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med realkompetanse som vil arbeide med planlegging- og skjøtselsoppdrag.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 60 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 6-8 samlinger á 3 dager pr.år

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.*

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 14 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagtekniker Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av to moduler.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. 

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
  • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng

For mer informasjon ta kontakt med Avdelingsleder Anne H. Bakken (41460584) eller studiekoordinator Liselott Lindfors (93299261).

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).