English

Mer fleksible fagskoleutdanninger på Vea

Fra høsten 2018 er fagskoleutdanningene på Vea gjort mer fleksible, slik at det skal være enklere å kombinere studier og jobb. Fra høsten 2018 reduseres antall studiesamlinger og vi tilbyr nettbasert undervisning som en viktig del av opplæringen i alle fagskolestudier.

Endringen gjøres for at flere skal kunne gjennomføre fagskoleutdanning på Vea. Vi håper at fleksibiliteten og reduksjon av tilstedeværelse bidrar til at flere arbeidsgivere ser muligheten for å tilrettelegge for kompetanseheving av sine ansatte.

Fleksibiliteten innebærer at det i større grad blir opp til den enkelte student når han/hun jobber med fagstoffet. Samlinger på Vea er fortsatt viktig for å gi god kvalitet, men antall samlinger for fagskoleutdanningene er redusert, samtidig som nettbasert undervisning er gjort til en viktig del av opplæringen. 

Nettundervisningen vil foregå mellom samlingene for å ivareta faglig input, dialog, veiledning og fremdrift. Oppgaver og lærestoff vil være tilgjengelig elektronisk. Det vil bli avholdt nettmøter, både synkrone (hele klassen samtidig) og asynkrone (en til en) som samarbeidsverktøy. Besvarelser og tester leveres elektronisk og studentene vil få veiledning fra faglærer over nett.

Arbeidet med å revidere studieplaner er gjennomført i 2017. Studieplanene er kvalitetssikret gjennom vurdering i sakkyndig komité og vedtatt i fagskolestyret. Faglærerne er i gang med å forberede seg gjennom kompetanseheving og utprøving, og Vea skal være klar til en spennende studiestart høsten 2018!

Har du spørsmål om noen av Vea sine utdanningstilbud kan du ta kontakt med Markeds- og informasjonsrådgiver Dorte Finstad på e-post: dorte.finstad@vea-fs.no

Tekst: Stein Aarskog 

Oppdatert 18.12.2018

#veafagskole