English

Møte mellom utdanning og bransje - pedagogisk nettverkssamling

NAML - Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsingeniører arrangerer hvert år møte mellom utdanning og bransje gjennom pedagogisk nettverkssamling.

Både utdanning, kompetansebehov og faglige tema settes på dagsordenen gjennom disse treffene.

Pedagogisk nettverksamling 2015

Årets samling fant sted i København og Malmø 29. og 30. oktober. 7 skoler i tillegg til bransje, SOA, opplæringskontor og NAML deltok. Tema var alternative utdanningsformer og nye oppgaver for anleggsgartnerbransjen. Deltakerne fikk se ulike LOD- tiltak i praksis med Louisa Lundberg som kunnskapsrik og engasjert guide. (LOD = lokal overvanns disponering). Lundberg viste og fortalte om takhagen Emphoria, transport av vann via åpne renner og forsenkninger i terrenget i Augustenborg og miljøvennlige grønne hus ved Vestre hamnen.

Takhagen Emphoria, Malmø

  

Takvann inn i åpne renner.                              Renne for frakting av overvann.                Leiligheter for urbane gartnere. Urban gardening.

Malmos

I København ble det avlagt besøk hos Malmos, et stort anleggsgartnerfirma som nettopp hadde bygget nye lokaler med fokus på miljø og LOD. De redegjorde for sine innvesteringer og satsning innen anleggsgartnerbransjen.

 

Begynnende grønt tak hos Malmos                                                    Treplanting hos Malmos

Roskilde tekniske skole
Roskilde tekniske skole, Vilvorde tok imot reisefølget og redegjorde for den danske skolemodellen anleggsgartnerne fulgte. De ga også en omvisning på læringsarenaen der elevene hadde små øvingsanlegg.

De danske anleggsgartnerelevene på videregående nivå gikk et vekselløp med skole og praksis ute i bedrift. Alle bedrifter var pålagt å bidra med midler til utdanning og elevene hadde lønn under hele utdanningsløpet. Etter endt svennebrev kunne man fortsette på toårig teknologutdanning; anleggsgartnerteknolog. Deretter var det mulig å ta en profesjonsbachelor på 3-4 år. Et annet utdanningstilbud var Have- og parkingeniørsom ble tilbudt av ervervsakademi Sjælland i samarbeid med Institutt for Geovitenskap og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns universitet og Roskilde Tekniske skole, Vilvorde.

Skolen ble invitert til å sende sine studenter på aktuelle fagskoletilbud på Vea og brosjyrer på Anleggsgartnertekniker, Park- og hagedrift, Skjøtsel og drift av uteområder og Historiske grøntanlegg ble lagt igjen på skolen. Vea ble invitert til å delta på fagkurs som skolen avholder (http://www.rts.dk ).

  

Øvingsanlegg for anleggsgartnerne på Vilvorde.

Pedagogisk nettverkssamling for anleggsgartnere

Samlingen ble avsluttet med diskusjon rundt hvordan man skal samle flere til denne typen samlinger mellom bransje og skole og hva som er viktig å ha fokus på. Jamfør mediabilder med oversvømte privathus og offentlige anlegg vil LOD bli nødvendig og aktuelle tiltak som anleggsgartnerbransjen må ha kunnskap om. I dag står det lite om LOD i lærebøkene for anleggsgartnere og det er lite opplæring rundt LOD for anleggsgartnere i ordinært løp. NAML har tatt initiativ til at det skrives en lærebok om emnet. Det vurderes å lage et studium på Vea med hovedtema LOD, i samarbeid med NAML og anleggsgartnerbransjen.

Tekst og foto: Anne Hagen Bakken                                                                                                                                                                                        

Oppdatert 04.11.2015

#veafagskole