English

Ny utdanning innen overvannsdisponering

Norges grønne fagskole – Vea har hatt besøk av Ola Jacob Amundsen som er redaktør for fagbladet "Utemiljø". Han har skrevet denne artikkelen om fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering, som sto på trykk i Utemiljø nr. 6/18.

Høsten 2018 startet Norges grønne fagskole – Vea på Moelv opp en ny fagskoleutdanning innen overvannsdisponering. Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med anleggsgartnerbransjen. Undervisningen er nettbasert med seks samlinger i løpet av et skoleår.

Det faglige innholdet består av kommunalteknikk med ADK, tiltak innen lokal overvannshåndtering (LOD), funksjon og måte – samt planlegging og bygging av LOD-tiltak.

Første i Norge

- Det var god søkning til studiet. Opptakskravet er anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse, og det er 12 studenter i klassen. Noen er anleggsgartnerteknikere, andre er faglærere i anleggsgartnerfaget – mens de øvrige jobber som anleggsgartnere i kommunene eller private virksomheter, sier Dorte Finstad som er markeds- og informasjonsrådgiver ved Vea.

Undervisningen tilbys «nettbasert med samlinger». Studentene møtes på Vea seks samlinger som hver strekker seg over fem dager. Mye undervisning, oppfølging, veiledning og oppgaver gjøres på nett mellom samlingene. Studiet er på totalt 30 studiepoeng.

- Dette er det første studiet i lokal overvannsdisponering her i landet, legger Finstad til.

Skader for milliarder

Endret klima med mer total- og intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av overvann. Uten skadeforebyggende tiltak, forventer utvalget at kostnader grunnet skade forvoldt av overvann vil kunne komme opp i størrelsesorden 45-100 milliarder kroner i løpet av de neste 40 årene.

Mange typer overvannstiltak

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient (tradisjonell metode), eller man kan ta i bruk såkalte LOH-tiltak (lokal overvannshåndtering, også kalt LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering).

Det finnes mange ulike typer overvannstiltak. Noen av disse er grønne tak, grønne vegger, regnbed, våtmark, vegetasjonskledde elv- og bekkedrag, infiltrasjonssoner, trær og vegetasjon, gjenåpning av bekker, fordrøynings-basseng med flere. Blågrønne områder vil være gode steder for rekreasjon og opphold, særlig i byene. Grøntarealer som blågrønne tiltak kan også ha en viktig funksjon som møteplass som fremmer sosiale relasjoner.

Økende etterspørsel

Høsten 2015 ble Norges grønne fagskole - Vea oppfordret til å se på muligheten av å opprette et studium innen lokal overvannsdisponering av NAML – Norske anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører.

- Vea ser på betydningen av å møte markedets etterspørsel og bidra til å dekke bransjen sitt behov for kompetanse. Det er også viktig å formidle kunnskap om hvordan det norske samfunn bedre kan forebygge skade på byggverk, fremme helse og miljø ved LOD- tiltak og samtidig utnytte overvann som ressurs, sier Finstad.

Fagområdet har i stor grad blitt utviklet i Tyskland, Danmark og Sverige. I Norge baserer vi i stor grad utviklingen og utprøvingen av LOD-tiltak på erfaringer og prinsipper fra disse landene.

LOD-studiet er utviklet i samarbeid med representanter fra blant annet anleggsgartner- og vann- og avløpsbransjen for å kvalitetssikre at studiet har nødvendig yrkesrelevans og bransjeforankring. 

Høyere yrkesfaglig utdanning

Lokal overvannsdisponering er en høyere yrkesfaglig utdanning og er laget for de som trenger kompetanse om LOD for å kunne planlegge og bygge gode LOD-tiltak. LOD-studiet vil gi kunnskap om hvordan disse tiltakene kan planlegges og gjennomføres, hvordan vi kan bruke overflatevann som en ressurs og hvordan tiltakene kan påvirke helse og miljø positivt.

Skal utforme planer

Vi var med på den første studiesamlingen hvor temaet var utforming, dimensjonering og tilpassing av LOD-tiltak, med svarfrist på oppgaven er satt til 18. januar med tilbakemelding og vurdering senest tre uker etter.

- Dere skal utforme planer for plassering, utforming, dimensjonering, oppbygning av et eller flere regnbed og eventuelt andre LOD tiltak, med både drenslag, vekstmedium, beplanting og nødvendige tekniske løsninger med rør, kum og så videre som håndterer overvannet fra taket på rektorboligen på Vea, sa studiekoordinator Magnus Nyheim. 

Regnbedet skal i kombinasjon med eventuelle nødvendige andre LOD tiltak oppfylle hele tretrinnsmodellen. Dette er en modell som benyttes for å beskrive disponering av overvann. Kort fortalt skal man:

  1. Fange opp og infiltrere mindre nedbørsmengder
  2. Forsinke og fordrøye større nedbørsmengder
  3. Skape trygge flomveier for ekstreme nedbørsmengder

I denne oppgaven skal studentene håndtere ekstreme nedbørsmengder, et såkalt styrtregn med 40mm på 30 min.

Viktig for anleggsgartnerbransjen

- Klimaendringene er betydelige, og i lokal anbudssammenheng, planlegging og gjennomføring av prosjekter settes fokus i økene grad på lokal overvannshåndtering. Vi har nettopp et avsluttet ett prosjekt som omfattet fordrøyning og oppbevaring av regnvann utenom det kommunale nettet, og skal i gang med to til. Så god kunnskap om LOD-tiltak er viktig for anleggsgartnerbransjen. Studiet ved Vea er interessant og tidsriktig, sier Eirik moe ved Jans Hageservice AS i Bergen – en av fagskolestudentene. 

Tekst: Ola Jacob Amundsen
Foto: Dorte Finstad

Artikkelen sto på trykk i Utemiljø nr.6/2018

https://www.utemiljonytt.no/

 

 


 

Oppdatert 27.11.2018

#veafagskole