English

Nytt fagskolestudium for deg med helse- og sosialfaglig utdanning.

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur

Hovedfokuset i dette studiet er å lære hvordan man kan bruke planter og natur i helsefremmende arbeid.


Studiet består av fire emner: 

1) Mennesket og helse: Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.

2) Utemiljø og enkel utforming: (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og om aktuelle planteslag i tilknytning til dette. 

3) Plantelære og skjøtsel: Utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige med ulike planteslag og krav til jordkvaliteter.

4) Praktisk gjennomføring i institusjon: Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegginger i en aktivitetssituasjon, evaluere og dokumentere denne.

Det finnes flere studier som viser at planter, natur og grøntområder kan fremme helse og redusere stress og lettere mentale lidelser. En studie fra Norge viser at mennesker med depresjon som gjennomfører et behandlingsopplegg med bruk av hageaktiviteter får redusert depresjonens alvorlighetsgrad [1]

Studiet er utviklet i nært samarbeid med fagpersoner fra ulike helsefaglige miljøer. Den mest sentrale har vært Nina Levin (Ergoterapispesialist, med diplomutdanning i Social and Therapeutic Horticulture) som til daglig arbeider med terapeutisk hagebruk ved Sunnaas sykehus.

  

Nina Levin (bildet til venstre), Hildegunn Aas, Liselott Lindfors og Anne Hagen Bakken er noen av de som har jobbet med utvikling av studiet.

Studiet tilbys ved Norges grønne fagskole – Vea fra august 2019.

Studiet gir 30 studiepoeng og tilbys samlingsbasert med noe nettundervisning. En del av studiet er praksis i institusjon hvor man får brukt planter og/eller naturmaterialer i arbeidet med ulike brukergrupper.

Søknadsfrist 15.april 2019

For mer informasjon kontakt: Anne Hagen Bakken på e-post: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

 

[1] Gonzales, M.T., Hartig, T., Patil, G.G., Martinsen, E.W. & Kirkevold. M. (2010): Therapeutic horticulture in clinical depression. A prospective study of active components. Journal of Advanced Nursing, 66 (9), 2002-2013

Oppdatert 26.02.2019

#veafagskole