English

Utvikling av ny fagskoleutdanning for gartnere

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil starte opp fra høsten 2014 under forutsetning av at det blir godkjent.

Våren 2013 ble det tatt initiativ fra et bredt sammensatt fagmiljø i Vestfold til å utvikle et fagskolestudium for gartnere og andre fra grøntbransjen. Fagmiljøene i Vestfold var da i gang med å utarbeide en KIL-søknad som resulterte i midler til utvikling. Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, som er fagområdegodkjent av NOKUT, ble med i samarbeidet og står som ansvarlig for utvikling av studiet og er eier av dette.

Arbeidet i hovedprosjektgruppa

Hovedprosjektgruppa har bestått av representanter for fagmiljøet i Vestfold og ansatte ved Vea. Rektor ved Vea, Stein Aarskog, har vært prosjektleder. Prosjektgruppa har ellers bestått av:

 • Kjetil Gran Bergsholm, Norsk Landbruksrådgivning Viken
 • Amund Kind, Vestfold Bondelag
 • Ernst Skalleberg, Skalleberg gartnerier
 • Karl Otto Mauland, Vestfold fylkeskommune
 • Ingunn H Sømme, Fylkesmannen i Vestfold
 • Bjørnar Bjelland, Grønn Næringskompetanse AS
 • Hilde Aasen, assisterende rektor på Gjennestad videregående skole
 • Berit Viken, faglærer Gjennestad videregående skole
 • Anne Hagen Bakken, avdelingsleder gartnerfag, Vea
 • Tor Haugli, produksjonsgartner, Vea

I tillegg har ytterligere en faglærer fra Gjennestad, Harald Dypedal, og to faglærere fra Vea, Anita Menkerud og Britta From, deltatt i utarbeidelse av studieplanen for studiet.

Hovedprosjektgruppa har vært relativt stor, og dette har vært en styrke. Arbeidet har vært organisert gjennom arbeid i to grupper mellom hovedprosjektmøtene. «Studieplangruppa» har gjennomført flest møter og hatt den mest omfattende arbeidsprosessen, blant annet gjennom arbeid med å utvikle studieplanen. Den andre gruppa har hatt større fokus på blant annet økonomi, informasjon om studiet og bransjeforankring.

Studietilbudets relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv

I forprosjektfasen ble det gjennomført en kartlegging av behovet for utvikling av fagskolestudium for gartnere og andre fra grøntbransjen. Denne viser at det er både et ønske og et behov for fagskolekompetanse i næringa.

Fylkene rundt Oslofjorden og Innlandet har valgt å samarbeide om utvikling av fagskolestudier innenfor gartneri og landbruk. Gjennom dette sikres det at det ikke blir opprettet konkurrerende fagskoletilbud. Prosjektgruppa mener det er naturlig at et sterkt fagmiljø og ei levedyktig næring i Vestfold samarbeider med Vea i forhold til nettopp dette studiet. Med Veas fagområdegodkjenning, kompetanse og tradisjon for utdanning av gartnere og Vestfolds levende næring, mener prosjektgruppa at det er gode muligheter for å planlegge og gjennomføre fagskoleutdanning med god kvalitet i et samarbeid.

Arbeidet med utvikling av studiet

Våren 2013 ble det avholdt diverse møter mellom Vea, Gjennestad, Fylkeskommunen i Vestfold og fagmiljøet i Vestfold. 13.august ble det avholdt bransjemøte med ca 30 frammøtte i Vestfold. Bransjen ga innspill på hva deres behov er og hvilke fag de mente studiet måtte inneholde. Forprosjektet ble godkjent og tidlig i september 2013 var prosjektgruppa i gang med hovedprosjektet.

Høsten 2013 ble det gjennomført arbeidsmøter samt hovedprosjektmøter. Den 15.oktober ble det avholdt bransjemøte for bransjen i Hedmark.

28.oktober var første forslag til studieplan ferdig og den ble sendt på høring i bransjen.

I januar 2014 ble det avholdt arbeidsmøte/bransjemøte i NGF sine lokaler i Oslo der gjennomgang av studieplanen og kvalitetssikring av denne var tema. Senere i januar ble det avholdt hovedprosjektmøte hos Bondelaget i Oslo med representanter derfra til stede. Navn på studiet ble bestemt og studieplanen ble godkjent.

I tiden fram til mars er det blitt arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser i studieplanen etter NOKUTs retningslinjer, og i mars ferdigstilles studieplanen.

Den 17. mars 2014 starter sakkyndig komite arbeidet med studieplanen og den 29.april vil Fagskolestyret behandle prosjektet. Dersom studiet godkjennes og oppstart vedtas fra høst 2014, åpnes det for innsøking fra 1.mai 2014.

Bransjeforankring

Bransjen har vært involvert i arbeidet med å utvikle studiet både gjennom bransjeseminarer, arbeidsseminar og gjennom høring. Hovedprosjektgruppa har dessuten bestått av flere bransjemedlemmer.

Bransjen har vært representert ved representanter fra blant annet utvalgte produsenter av frukt, bær, grønnsaker, blomster og planteskolevarer, grossister, Landbruksrådgivningen, Bondelag, hagekjeder, Fylkesmenn i Vestfold, Hedmark og Oppland, Gartnerlag i Norge, skoler som tilbyr gartnerutdanning mm

Aktuelle stillinger etter fullført utdanning:

Driftsleder innen:

 • Varehandel av grøntprodukter
 • Produksjon av frukt, bær, grønnsaker, blomster,
 • Planteskolevarer med mere
 • Hageservice
 • Planteservice

Grøntansvarlig hos grossist og i omsetning

Forsøkstekniker

Stillinger i offentlig forvaltning og private næringsorganisasjoner i gartner- og grøntbransjen.

Her finner du mer informasjon om studiet Driftsledelse gartner og grønt.

Tekst: Dorte Finstad
Foto: Håkon Nettum 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole