English

Vea jobber med utvikling av ny fagskoleutdanning.

Med endringer i klima og nytt nedbørsmønster, trenger vi nye løsninger for håndtering av overvann, Lokal overvanndisponering (LOD)

Som følge av dette er Lokal overvannsdisponering, med forkortelsen LOD, ett av de nye og spennende fagfeltene i anleggsgartnerbransjen.

Overvann

Med overvann mener man nedbør, altså kort og godt regn og smeltevann. I byer og tettsteder rundt om i Norge har man de siste årene bygget kraftig ut både veier, boliger og tette overflater. Dessverre har vi ikke klart å øke kapasiteten til rørnettet vårt i samme tempo, og nå har vi nådd smertegrensen for hva avløpsnettet rundt om i Norge klarer å ta unna. Det er stadig oftere vann i kjellere, veier stenges og det utbetales flere 100 millioner kroner i skadeforsikringer i året!

Derfor ser man nå på løsninger for å samle opp, fordrøye og utnytte overvann i størst mulig grad før det havner i kummer og rør, og det er her LOD kommer inn i bildet. Ved å benytte LOD-tiltak sammen med tradisjonell overvannshåndtering, kan man forhindre at man får oversvømte kjellere, veier og store ødeleggelser på grunn av styrtregn og flom.

De mest utprøvde og aktuelle LOD-løsningene rundt om i Norge i dag er regnbed, grønne tak og vegger, gjenåpning av vannveier som i dag ligger i rør og terrengutforming for kontrollerte oversvømmelser. Dette vil de kommende årene bli berørt av strengere krav fra ulike kommuner rundt om i Norge. Oslo Kommune er allerede i gang, og stadig flere følger etter.

Planter kan være løsningen

Ved å bruke planter og jord sammen med gode tekniske løsninger, kan vi på en effektiv måte fange opp, fordampe, infiltrere og drøye vannmengder før det i det hele tatt blir ett problem. I denne jobben er anleggsgartneren helt sentral, dette er jo midt i deres fagfelt og jobbhverdag.

Samtidig får man en mulighet til å bryte opp urbane uterom, ved å tilføre byer og tettsteder flere grønne flater. Vi kan øke antall trær og planter for å både håndtere overvann og øke pryd og trivselsopplevelsen i byene våre.

Kunnskap om Lokal overvannsdisponering

Norges grønne fagskole – Vea, ønsker å bidra til at anleggsgartnere, VA- ingeniører, kommunalt tilsatte og andre aktører som jobber med overvann skal få økt kunnskap og god forståelse for hva LOD er, hvordan vi kan bruke det og hvilke samfunnsmessige fordeler det gir.

Derfor jobber vi på Vea i tett samarbeid med NAML, og øvrige aktører i bransjen for å kunne tilby et fagskolestudium som tar for seg LOD fra og med høsten 2018. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015, og målet er å få på plass en studieplan våren 2017, og at alt skal være på plass for oppstart av fagskoleutdanning innen LOD høsten 2018.

Det vil bli et studium på 30 fagskolepoeng med undervisning både på nett, i klasserom og ute på befaringer for å se på aktuelle LOD-løsninger igjennom ett skoleår.

Om dette er noe du interesserer deg for og vil lære mer om, er det bare å ta kontakt med Norges grønne fagskole – Vea.

 

Emporia takhage i Malmø er et godt eksempel på LOD-tiltak. Tor Jørgen Askim (NAML), Anne Hagen Bakken og Magnus Nyheim (Vea) utgjør prosjektgruppa som har arbeidet med utviklingen av fagskoleutdanningen innen Lokal overvannsdisponering.

 

Tekst: Magnus Nyheim

Foto:Anne Hagen Bakken/Kjetil Berndtsson 

Oppdatert 07.09.2017

#veafagskole