Gartner med antikvarisk kompetanse 

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaureringsarbeider. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid, uttesting av historiske metoder og annen dokumentasjon.

Beskrivelse av studiet:

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består bl.a. i en innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselhistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består bl.a. i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet: 

Studiet består av ett år med restaureringsprosjekter og konkrete case-studies, og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

  • Historiske grøntanlegg
  • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

  • Historiefag: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 10 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse, og kan få jobb i historiske hageanlegg, så som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

For detaljer om studiet les: Gartner med antikvarisk kompetanse, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: