Bærekraftig utvikling og sosial innovasjon 

Ønsker du å forberede deg for et yrkesliv som i høyere grad vil ha fokus på bærekraftig utvikling og sosial innovasjon, - eller er du bare interessert i disse temaene, da kan Norges grønne fagskole – Vea være stedet for deg.

I faget bedriftsledelse lærer du blant annet om grønn konkurransekraft og utvikling av nye forretningsmodeller tilpasset filosofien om sirkulærøkonomi.

Bærekraftig utvikling per definisjon handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det norske samfunnets mål for fremtidens arbeids- og næringsliv er å opprettholde høy verdiskaping og sysselsetting, men den skal være grønn og nyskapende. Er det realistisk, er både bærekraft og økonomisk vekst mulig?

Noe av svaret ligger i vår evne til å utvikle lønnsomme løsninger innenfor den sirkulære økonomiske modellen.

Fokus på bærekraft startet allerede på 1960 tallet med etablering av en nasjonal miljøvernpolitikk samt internasjonalt søkelys på de viktigste miljøproblemene og påfølgende FN avtaler. Likevel ser vi at miljøpolitikken ikke holder tritt med miljøødeleggelsene. Vi beskrev hvordan bærekraftig utvikling defineres ovenfor, mens grønn økonomi er definert som økonomi som gir økt menneskelig trivsel og som reduserer sosial ulikhet, samtidig som det økologiske fotavtrykket minskes. FN s 17 bærekrafts mål fra 2015 for en bedre verden innen 2030 er i ferd med å bli innarbeidet både innenfor det offentlige og i det private næringslivet.

Norges grønne fagskole – Vea, som Norges eneste grønne fagskole, tar også del i dette bevisstgjøringsarbeidet og har innlemmet FNs bærekrafts mål, bærekraftig utvikling i sine studieplaner. Dette er et utfordrende tema og vi ser at økonomisk vekst som hele vår markedsbaserte økonomi er basert på, ikke nødvendigvis henger sammen med bærekraftig utvikling. Men det som kan gjøres for å komme et stykke videre, er å nærme seg en sirkulær økonomi og ved å tenke sirkulært og bærekraftig når vi tenker forretningsmodeller. Da vil det åpne seg nye muligheter.

Sirkulær økonomi

Innenfor bedriftsledelse, ble tidligere tradisjonell lineær økonomi mest vektlagt, hvor en utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med ressursene som søppel.

«En sirkulær økonomi baseres imidlertid på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp                                           hvor færrest mulig ressurser går tapt.»

En sirkulær økonomi underbygges både økonomisk og økologisk, og gir positive effekter for naturmangfold og helse. Det bidrar med ressurstilgangen også for våre barn og barnebarn.

Sirkulær økonomi er en produksjonsfilosofi som bygger på at alle råvarer som inngår i produksjonen kan gjenbrukes i nye produkters livssykluser uten å forurense eller forsvinne som avfall. Også Kina har frontet sirkulær økonomi som en del av sin strategi de siste 10 årene, og dette er også en del av EU s strategi og også viktig for Norge gjennom vår EØS – avtale.

En veldedig og anerkjent organisasjon; The Ellen Mac Arthur Foundation, ble etablert med det formålet å inspirere til fornyelse ved hjelp av modellen for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er ikke noe nytt i Norge. Tenk bare på den suksessrike norske bedriften Tomra som jobber med design, produksjon og salg av panteautomater for innsamling av brukt drikkevareemballasje internasjonalt.

Det er denne filosofien du vil få lære mer om innenfor faget bedriftsledelse, som inngår i flere av studiene på Vea, og kanskje en gang i fremtiden vil det kanskje være nettopp deg, som en fremtidig student, som tar i bruk sirkulærøkonomifilosofien og som kanskje blir en suksessrik gründer av en spennende bedrift.

Tekst: Odd Hugo Gauslaa, 19.01.21.
Foto: Pixabay.com

Er du interessert i å finne ut mer om sirkulær økonomi, ta gjerne en titt på lenken nedenfor.

Kilder: – www.ellenmacarthurfoundation

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy

 

 

 

Kontakt oss