Loading...

Velkommen til 100-års markering på Vea!

Fredag 22. september inviterer vi alle til åpen dag på Vea, med et innholdsrikt program.

Siste nytt:

For litt over en måned siden arrangerte Vea et 3 dagers kurs i; Hvordan etablere regnbed som virker. 

Vi er nå midt i en større nedbørshendelse, og kan lett se at bedet fungerer. 
Kunnskap for å gjøre ting riktig, er viktig!

Definisjonen på regnbed er;
 «En beplantet forsenkning i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen eller overvannsnettet». 

Hovedhensikten med regnbed er; Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenningen, hindre skadelig oversvømmelser. 

Det finnes et utall naturlige og naturbaserte overvannstiltak, som kan benyttes til å fjerne overvann samtidig som naturen styrkes. Dette er alt fra naturlige bekkeløp, gjenåpnede elver og store trær, til grøfter, grønne tak og vegger, samt oversvømmingsareal. Det mest benyttede tiltaket per nå er regnbed.

Forutsetningene for at regnbed skal fungere og fungere over tid, er mange og komplekse. Det handler blant annet om dimensjonering, jordens infiltrasjonsevne, avstand til grunnvannet, vekstmasser, lys- og skyggeforhold, valg av vegetasjon, tørkeutfordringer og frostproblematikk, samt drift og vedlikehold inn i evigheten. 

Årets Stortingsmelding sier at vi sammen skal utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve. Naturen er en nøkkel for å dempe effektene av klimaendringene. Regjeringen satser videre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning som for eksempel grønne tak, åpne vannveier og flere trær i byer og tettsteder. Foto: Dorte Finstad
#overvann #naturbaserteløsninger