Elev- og studentdemokrati på Vea 

Vea har fokus på studentdemokratiet og ønsker en god dialog med studentene om deres behov og forventninger. Vea har flere råd og organer der studenter kan medvirke. Noen fora er kun rådgivende organer, mens andre er beslutningsdyktige.

På Vea har vi følgende formelle råd og organer der elevene og studentene har medinnflytelse:

 • ESDV (Elev- og studentdemokratiet)
  • Studentforum
  • Elevråd
  • Skolemiljøutvalg
  • Kvalitetsutvalget
  • Fagskolestyret

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet (ESDV) er av praktiske årsaker organisert med felles møteforum der både studentforum og elevråd inngår.

Studentforum

Studentforum består av én tillitsvalgt fra hver klasse på fagskolen. Studentforumet skal ivareta studentenes rettigheter og interesser, både faglig og sosialt ved skolen. Studentforumet skal samarbeide med skolens ledelse, og skal ha faste kontaktpersoner å forholde seg til. Det er opp til studentforumet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på møtene. Leder av studentrådet skal også være en av studentrepresentantene i fagskolestyret

Elevrådet

Elevrådet er et rådgivende organ og består av én tillitsvalgt med personlig vara fra hver klasse. Elevrådet består av representanter valgt av elevene på videregående nivå (Vg2), Blomsterdekoratør voksenopplæring og Gartner voksenopplæring.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er i tråd med opplæringslovens bestemmelser § 11-5 et rådgivende organ som består av elever, tilsatte og skolens ledelse, der elevene/ studentene er i flertall. Utvalget skal høres i miljømessige spørsmål og deres vurderinger skal legges frem for arbeidsmiljøutvalget (AMU). Skolemiljøutvalget er også skolens helsegruppe.
Skolemiljøutvalget består av fire representanter fra elevrådet samt to representanter fra administrasjonen på Vea. Representanter fra administrasjonen er rektor Stein Aarskog og   administrativ leder Jonny Westergård.

Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget er et vedtaksført organ som skal fatte vedtak i alle saker som vedrører Kvalitetssikringssystemet (KSS). Hvert år gjennomføres det et kvalitetsseminar, der blant andre en student fra hvert fagskolestudium er representert. Studentrepresentantene har fulle rettigheter i kvalitetsutvalget og får møtegodtgjørelse i tråd med gjeldende praksis.

Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF)

På første møte i studentforum hver høst orienteres det om ONF, som er en interesseorganisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Vi ønsker å legge til rette for at Vea sitt studentforum melder seg inn i foreningen og at det gjøres mulig for studentene å delta aktivt i organisasjonen.

Fagskolestyret 

Fagskolestyret er et besluttende organ og behandler saker som er nedfelt i styrereglementet. Styret består av ni representanter. Styret har følgende representasjon: Fem er eksterne, to representanter fra de ansatte, to studentrepresentanter valgt av og blant studentene på fagskolen. Studentrepresentantene har fulle rettigheter i styret og får møtegodtgjørelse i tråd med gjeldende praksis.

Utstedelse av attest

Det blir foretatt valg av representanter til de ulike råd og organer ved skolen ved oppstarten av hvert studieår. Det utstedes en personlig attest fra rektor til elever og studenter som har vært representert i de ulike råd og organer etter endt valgperiode. Attesten kan vedlegges vitnemålet fra skolen.

Gjennom deltakelse i ulike fora kan dere bidra til å påvirke forhold som elever og studenter er opptatt av og kan således medvirke til å utgjøre en forskjell!

Vi oppfordrer med dette både elever og studenter til å delta og ønsker dere velkommen som representanter i Vea sine råd og utvalg for elever og studenter.

Godt valg!

Klikk på linken for mer detaljert inforrmasjon om Elev og studentdemokratiet på Vea