Student- og elevdemokrati på Vea 

Vea har fokus på studentdemokratiet og ønsker en god dialog med studentene om deres behov og forventninger. Vea har flere råd og organer der studenter kan medvirke. Noen fora er kun rådgivende organer, mens andre er beslutningsdyktige.

Studentenes medinnflytelse

På Vea har vi følgende formelle råd og organer der elevene og studentene har medinnflytelse:

  • Studentforum
  • Kvalitetsutvalget
  • Fagskolestyret

Studentforum

Studentforum består av én tillitsvalgt fra hver klasse. Studentforumet skal ivareta studentenes rettigheter og interesser, både faglig og sosialt ved skolen. Studentforumet skal samarbeide med skolens ledelse, og skal ha faste kontaktpersoner å forholde seg til. Det er opp til studentforumet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på møtene. Leder av studentrådet skal velges fra fagskolenivået. Denne skal også være studentrepresentant i fagskolestyret. Har du noe du ønsker å ta opp i studentforum kan du ta kontakt på: studentforum@vea fs.org

Kvalitetsutvalget.

Kvalitetsutvalget er et vedtaksført organ som skal fatte vedtak i alle saker som vedrører Kvalitetssikringssystemet (KSS). Hvert år gjennomføres det et kvalitetsseminar, der blant andre en student fra hvert fagskolestudium er representert. Studentrepresentantene har fulle rettigheter i kvalitetsutvalget og får møtegodtgjørelse i tråd med gjeldende praksis.

Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF)

Studentene på Vea er medlemmer i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), som er en interesseorganisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Vi ønsker å legge til rette for at det gjøres mulig for studentene å delta aktivt i organisasjonen.

Fagskolestyret 

Fagskolestyret er et besluttende organ og behandler saker som er nedfelt i styrereglementet. Styret består av syv representanter. Styret har følgende representasjon: Fem er eksterne, en representant fra de ansatte og en studentrepresentant valgt av og blant studentene på fagskolen. Studentrepresentanten har fulle rettigheter i styret og får møtegodtgjørelse i tråd med gjeldende praksis.

Utstedelse av attest

Det blir foretatt valg av representanter til de ulike råd og organer ved skolen ved oppstarten av hvert studieår. Det utstedes en personlig attest fra rektor til elever og studenter som har vært representert i de ulike råd og organer etter endt valgperiode. Attesten kan vedlegges vitnemålet fra skolen.

Gjennom deltakelse i ulike fora kan dere bidra til å påvirke forhold som elever og studenter er opptatt av og kan således medvirke til å utgjøre en forskjell!

Vi oppfordrer med dette både elever og studenter til å delta og ønsker dere velkommen som representanter i Vea sine råd og utvalg for elever og studenter. Godt valg!

Klagenemd

Fagskolens lokale klagenemd behandler klager over de fleste typer enkeltvedtak. I tillegg er det opprettet en nasjonal klagenemd som behandler klager på enkeltvedtak på bestemte områder og om saksbehandling i klagesaker. Det henvises til Vea «Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea» for ytterligere informasjon og detaljer om klagerett og klagebehandling. Forskriften finner du på Lovdata.

Innspillsordning

Vea ønsker at elever og studenter raskt skal kunne ta opp saker de mener kan bidra til å forbedre kvaliteten på skolen. Gjennom innspillsordningen kan studentene melde inn saker til forbedring når de selv måtte ønske. Nettskjema for å gi innspill finner du her: Innspillsordning

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved flere fagskoler råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er et lavterskeltilbud – ingen spørsmål er for små eller store! Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt. Studentombudet heter: Maija Heinilä og kan kontaktes på: Mobil: + 47 40046005 (kl. 08:00-13:00) E-post: fagskoleombud@usn.no