Som fagskolestudent på Vea, er du en del av ONF 

Høsten 2018 vedtok studentdemokratiet på Vea å bli medlem i ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter.

Om ONF – hentet fra http://www.fagskolestudent.no/

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag 30 fagskoler som medlemslag med til sammen 10 400 studenter.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskoletudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, nasjonal klagenemnd og nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.

Styresett

ONF er en demokratisk organisasjon som styres av medlemmene våre. Landetsmøtet avholdes en gang i året, og er det øverste organet. På landsmøtet møter representanter fra ONFs medlemslag. Landsmøtet vedtar hva ONF skal jobbe med det neste året gjennom arbeidsprogrammet, hvilken politikk ONF skal jobbe for gjennom politisk plattform, og vedtekter for ONF.

Landsmøtet velger også tillitsvalgte til organisasjonens sentrale ledd: leder, nestleder, hovedstyremedlemmer, landsstyre, kontrollkomité og valgkomité. De tillitsvalgte velges av landsmøtet for ett år av gangen, og har ansvar for å drive organisasjonen i tråd med landsmøtets vedtak.

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Hovedstyret består av leder, nestleder og tre andre styremedlemmer, og har ansvar for daglig drift av organisasjonen.

Landsstyret er ONFs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret har 11 medlemmer inkludert medlemmene av hovedstyret. I landsstyret tas de viktigste politiske og organisatoriske beslutningene for ONF. Landsstyremedlemmene har også ansvar for å følge opp medlemslag i hver sin region.

ONFs kontrollkomité har ansvar for å holde kontroll med at organisasjonen følger lover, egne vedtekter og vedtak i styrende organer. Kontrollkomiteen skal også følge opp at organisasjonens midler forvaltes i tråd med vedtektene. Kontrollkomiteen legger fram en beretning til godkjenning av landsmøtet.

Valgkomiteen har en viktig oppgave med å finne dyktige kandidater til tillitsverv i ONF.  De søker aktivt etter kandidater blant medlemmene og innstiller til valg på landsmøtet.

Støttespillere

Fordi ONF er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter mottar vi støtte fra Kunnskapsdepartementet. Støtten skal gagne fagskolestudenter, og vi leverer hvert år en rapport til godkjenning for å vise hvordan vi fikk til det. Fra alle våre medlemmer mottar vi også en medlemskontingent hvert semester. Medlemskontingenten er et viktig bidrag til ONFs arbeid for å styrke fagskolestudentenes rettigheter.

Les mer om ONF her: http://www.fagskolestudent.no/