Som fagskolestudent på Vea, er du en del av ONF

Om ONF – hentet fra http://www.fagskolestudent.no/

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag 30 fagskoler som medlemslag med til sammen 10 400 studenter.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskoletudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene.

Student- og elevdemokrati på Vea

På Vea har vi følgende formelle råd og organer der elevene og studentene har medinnflytelse:

    • Studentforum
    • Kvalitetsutvalget
    • Fagskolestyret

Studentforum

Studentforum består av én tillitsvalgt fra hver klasse. Studentforumet skal ivareta studentenes rettigheter og interesser, både faglig og sosialt ved skolen. Studentforumet skal samarbeide med skolens ledelse, og skal ha faste kontaktpersoner å forholde seg til. Det er opp til studentforumet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på møtene. Leder av studentrådet skal velges fra fagskolenivået. Denne skal også være studentrepresentant i fagskolestyret.…