Grøntanleggslære med LOD 

Grøntanleggslære er et høyere yrkesfaglig studium. Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder.

Beskrivelse av studiet

Norges grønne fagskole – Vea har tidligere utarbeidet studiet Lokal overvannsdisponering for anleggsgartnere. Fagskolen har utviklet studiet Grøntanleggslære der blant annet anleggsgartnere og gartnere står sammen om å utvikle kompetansen innen LOD og arbeid i grøntanlegg.

Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er et annet viktig aspekt som behandles.

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Grøntanleggslære med LOD, er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Anleggsgartnertekniker (120 studiepoeng)

Faglig innhold, emner

  • LOD
  • Vegetasjon og jord
  • Vedlikehold av grøntanlegg

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: