Seks personer som er avbildet ute på høsten

Vi er i gang med 4-årig kunnskapsprosjekt om naturrestaurering    

Endelig kan vi si at vi er godt i gang med naturrestaureringsprosjektet som har en varighet på 4 år. Dette sier det entusiastiske prosjektteamet i Norge, bestående av 3 aktører (NINA, Hæhre Entreprenør og Norges grønne fagskole – Vea 

Prosjektets navn; ТЕАМ#UP er et Erasmus+ finansiert prosjekt som skal sørge for at vi får tilgang til mye og unik kunnskap innen naturrestaurering i Europa. Vi håper at resultatet av prosjektet vil gi mange positive synergier for naturen, næringslivet, forskning og utdanningsinstitusjoner.  

FN med tydelige føringer og fokus 

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. 

Med dette som fokus, vil det gi et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer. Det begynner å bli allment kjent at bevaring av natur med god tilstand ikke er nok, men at det trengs tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker.   

Status i dag er at enorme landarealer i verden er degradert og til dels ødelagt av menneskelig påvirkning. 

Et av Norges nasjonale miljømål, sier at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Restaurering av natur er et av tiltakene for å innfri det politisk fastsatte målet. 

 

Ny generasjon fagfolk 

TEAM#UP har som mål å samle kunnskap og praktiske ferdigheter innen naturrestaurering og organisere utdanningstilbud innen yrkesopplæring i Norge, samt med de andre deltakerlandene i prosjektet – Tyskland, Spania og Tsjekkia. Dette vil danne grunnlaget for en ny generasjon fagfolk som vil gjenopprette naturen og dermed bidra til å motvirke det vedvarende tapet av biologisk mangfold, samt nedbrytingen av habitater.  

Dette vil styrke økosystemenes funksjoner og tjenester som naturen gir oss mennesker. Og vil ha en betydelig nytteverdi både som klimatiltak og for klimatilpasning. En ytterligere merverdi oppstår gjennom det nye samarbeidet mellom forskning, utdanningsinstitusjoner og næringslivsaktører.  

Det skal utarbeides opplæringsmoduler innen naturrestaurering.   

Prosjektet skal også se på hvordan det kan bli mer bevissthet i dagens utdanninger mot naturrestaurering.  Det er mye grunnkunnskap i våre utdanninger som kan bli bedre koblet opp imot naturrestaurering.    

 

Samarbeid på tvers for økt kunnskap 

Samarbeidet er svært fordelaktig. Bransjene har behov for et sted hvor vi lærer det samme, og hvor fag kan diskuteres fritt.  Det er også behov for å samle kunnskap og erfaringer innen naturrestaurering.  Kunnskapen og erfaringene er fragmentert og smørt tynt utover mange ulike fag.  Yrkesfag som har en liten bit av naturrestaurereing er; anleggsgartner, maskinførere, gartner, landbruk og naturforvalter.  Vi må komme ut av ekkokamrene og dele erfaringer og kunnskap som fører til gode løsninger.    

Hver av de som bidrar innehar ulike typer kunnskap og ferdigheter som kan inkluderes, kombineres og dras nytte av. I andre enden skal dette resultere i kunnskap som kan formidles gjennom kurs og utdanning på ulike nivåer.  

Forskningen kan bidra med sin mer akademiske, teoretiske kunnskap, utdanningsinstitusjonene med sin pedagogiske ekspertise, og næringslivsaktørene med sin praktiske kompetanse.  

Gjennom samarbeid kan det skapes en helhetlig yrkesopplæringspakke. 

 

Norges bidrag i prosjektet 

Norges partnere i TEAM#UP-prosjektet vil bidra med sin omfattende erfaring innen naturrestaurering, inkludert økologisk kompensasjon, i ulike infrastrukturprosjekter og ulike landskapstyper. Dette inkluderer både forskning og praktisk gjennomføring av restaureringsprosjekter.  

Eksempler på store prosjekter inkluderer restaureringen av skytefeltet på Hjerkinn Hjerkinn naturrestaurering og gruveområdet i den arktiske villmarken på Svea/Svalbard Svea-prosjektet  

I begge disse områdene organiserte NINA også «Grønt Kurs» for maskinførere, noe som fremmet god dialog og bidro til å finne praktiske løsninger for å gjenopprette naturlige prosesser. Denne erfaringen og kunnskapen vil også være verdifull i TEAM#UP-prosjektet.  

Veas betydning og bidrag 

Vea er godt kjent med å formidle kunnskap rundt bl.a. naturbaserte -og blågrønne løsninger. Som etablering av blomsterenger, regnbed og restaurering av bekker for å nevne noe. Men vi skal se på hvordan vi kan bli mer bevissthet i dagens utdanninger mot naturrestaurering. Hva gir vi av kunnskap og hva trengs for å imøtekomme kravene? Derfor skal det utarbeides opplæringsmoduler innen naturrestaurering, som vil komme studenter og bransjene til gode.  

Vi ønsker at mye av grunnkunnskapen i Veas grøntfaglige utdanninger, kan bli bedre koblet opp imot naturrestaurering.    

 

Mer kunnskap gir muligheter 

Vi håper å etablere et spesialisert tilbud innen naturrestaurering innen yrkesopplæring i Norge. Både inkludert i Veas vanlige studieløp og også spesialiserte kurs. Videre ønsker vi å skape et konstruktivt samarbeid mellom de norske partnerne Vea, NINA og Hæhre.  

Vi har også muligheten til å lære av erfaringene i de andre TEAM#UP-landene: Tyskland, Spania og Tsjekkia, samt å etablere et enda bedre samarbeid med dette nettverket.  

Utdanningstilbudet som skal utvikles, vil gi oss en oversikt over kunnskap og erfaringer knyttet til restaurering i Norge, som igjen vil legge grunnlaget for mange nye og positive synergier i fremtidige naturrestaureringsprosjekter. 

Hvert land sitt spesialfelt 

TEAM#UP-prosjektet består av 4 land med hvert sitt fokusområde innen naturrestaurering:  

 

  1. Multifunksjonell og bærekraftig arealbruk i landbrukssystemer (Tyskland)
  2. Restaurering av gammel infrastruktur, økologisk kompensasjon og landskapsarkitektur (Norge)
  3. Restaurering i urbane og rurale landskap (Tsjekkia)
  4. Skogrestaurering og katastroferisikostyring (Spania). 

Aktuelle linker 

 Nyhetsbrev

 Tekst: Grethe Bøhn Busterud

 

Kontakt oss

Elisabeth Fulland