Fagskolestyret på Vea

Eksterne styremedlemmer utnevnes av KD for en periode på fire år, noen av dem fortsetter, mens andre går ut av fagskolestyret. Ansattes representant velges av og blant de ansatte for fire år. Studentenes representant velges av studentene og sitter i utgangspunktet for ett år om gangen.

Vea har de siste årene utvidet studieporteføljen slik at den omfatter flere fag og bransjer enn tidligere. Med den nye Fagskoleloven og krav til styrets sammensetning, ble det høsten 2020 utnevnt et nytt fagskolestyre. I utarbeidelse av innstilling har det vært et mål å sette sammen kandidater med ulik bakgrunn og kompetanse, som til sammen vil utfylle hverandre og på denne måten bidra innenfor Veas ulike arbeidsområder.…

Referater fra fagskolestyremøter

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2018:

Fagskolestyremøte 9.februar 2018

Fagskolestyremøte 13.april 2018

Fagskolestyremøte 8.mai 2018

Fagskolestyremøte 28.august 2018

Fagskolestyremøte 28.september 2018

Fagskolestyremøte 7.desember 2018

 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2017:

Fagskolestyremøte 13.januar 2017

Fagskolestyremøte 17.februar 2017

Fagskolestyremøte 31.mars 2017

Fagskolestyremøte 10.mai 2017

Fagskolestyremøte 5.oktober 2017

Fagskolestyremøte 3.november 2017

Fagskolestyremøte 8.desember 2017

 

Her finner du referater fra fagskolestyrets møter i 2016:

Fagskolestyremøte 5.februar 2016

Fagskolestyremøte 22.april 2016

Fagskolestyremøte 25.mai 2016

Fagskolestyremøte 25.august 2016

Fagskolestyremøte 4.november

Fagskolestyret på Vea 2019/2020

Styret består av 5 eksterne styremedlemmer, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

Fagskolestyret på Vea i 2019/2020 har denne sammensetningen:

Eksterne styremedlemmer:

Styreleder: Arild Sørum Stana, Hamar
Nestleder: Aasa Gjestvang, Stange
Styremedlem: Tor Rullestad, Hamar
Styremedlem: Jørn Inge Løssfelt, Oslo
Styremedlem: Rolf Kristiansen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Anne Stine Solberg, Lillehammer
Magnus Nyheim, Biri

Studentrepresentanter:   

Ingrid Marie Aarre
Vidar Kristiansen

Vararepresentanter, eksterne:

Hans Arne Krogsti, Ringsaker
Vigdis Ringstad, Gjøvik

Vararepresentanter, ansatte:

Anne Hagen Bakken, Ringsaker

Vararepresentanter,studenter:

Simone Kettler
Karl Erik Time Nilsen