Student- og elevdemokrati 

Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på student- og elevdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med studentene og elevene om deres behov og forventninger.

Student- og elevmedvirkning

Fagskolen har de senere årene hatt en god utvikling med hensyn til student- og elevmedvirkning, og vil fortsette å fremheve betydningen av et levende, aktivt og godt student- og elevdemokrati. Studentene og elevenes engasjement og involvering i fagskolens kvalitetsarbeid er avgjørende for å sikre hensiktsmessig evaluering av opplæringen og forhold som er knyttet til studiemiljø, studentvelferd, læringsmiljø, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, infrastruktur og student/elevdemokrati.

Innspillsordning

Vea ønsker at studenter og elever raskt skal kunne ta opp saker de mener kan bidra til å forbedre kvaliteten på skolen. Gjennom innspillsordningen kan studentene melde inn saker til forbedring når de selv måtte ønske.

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene i Øst-samarbeid råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er lavterskel tilbud – ingen spørsmål er for små eller store!

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Kontakt oss

Innspillsordning

Her kan du sende inn dine innspill

Her kan du ta kontakt med studentombudet