Overvannskurs for anleggsgartnere på Vea 2. – 4. september 2024 

En anleggsgartner skal ved hjelp av regnbed og andre LOD tiltak, kunne trygge en privat eiendom ved framtidig styrtregn, i tråd med kommunale krav og strategier for overvann. Dette kurset er for deg som skal gi råd og utføre overvannstiltak på privat eiendom.

Hvordan avdekke og utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering? I dette kurset vil du lære mer om hvordan du kan gjøre gode vurderinger for å bistå i arbeidet med å trygge eiendom mot skadelige oversvømmelser. Kurset vil gi anleggsgartnere og andre som jobber i boligområder innsikt og praktiske øvelser i å prosjektere LOD-tiltak som regnbed for å hindre skade, samtidig som uterommene ser innbydende ut i solskinn. 

Kurset inneholder både teoretisk input og praktiske øvelser på temaer tilknyttet overvannshåndtering. Se program for mer informasjon.

Tid: 2. – 4. september 2024 – fra lunsj til lunsj
Kurssted: Norges grønne fagskole – Vea
Pris for kurset: 8.500,- inkludert mat og drikke
Påmeldingsfrist: 16.august 2024
Overnatting:
Vea har et begrenset antall hybler tilgjengelig. Det finnes også andre alternativer i området dersom det er fullt på Vea. Mer informasjon om dette fås etter påmelding.

Kursholdere

Det er to av landets ledende fagpersoner på overvannshåndtering som skal dele av sin ekspertise og veilede kursdeltakerne gjennom kurset: Bent Braskerud – sjefsingeniør i Oslo kommune VAV, og Magnus Nyheim – anleggsgartnertekniker og faglærer på Vea. De har begge utviklet spisskompetanse på området gjennom sitt engasjement og sine stillinger, og har i flere år samarbeidet om kompetanseformidling rundt dette med overvann. Bent har overvannsdisponering som ansvarsfelt i kommunen, og har jobbet som forsker og rådgiver på forskjellige overvanntiltak i mange år. Magnus er faglig ansvarlig og faglærer på de høyere yrkesfaglige utdanningene Anleggsgartnertekniker, Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs og Grøntanleggslære med LOD på Vea. Bent og Magnus stod også bak det svært vellykka kurset: «Lær å bygge regnbed som virker» som ble gjennomført i juni 2023 på Vea. Kursdeltakerne på årets kurs vil dra nytte av regnbedet som ble etablert da, både for å se teori i praksis, praktisere skjøtsel av plantene, gjøre målinger og som grunnlag for erfaringsutvekslinger.

 

Program for kurset*

Dag 1: 2. september 2024 

11:00 Oppmøte og registrering (Tegnesalen) 
11:30 Lunsj i kantina 
12:15 Oppstart av kurset med innledning og befaring  
13:50 Grønn verktøykasse
Gjennomgang og presentasjon av naturbaserte blågrønne tiltak 

 • Noen overvannsutfordringer i norske kommuner  
 • Tretrinnsstrategien 
 • Avrenning og avrenningskoeffisienter 
 • Ulike naturbaserte tiltak 

15:00 Kjenn din tomt 

 • Grunnvann 
 • IVF- klimaservicesenter- lokal data, klimafaktor  
 • Jordtype- stedegnes massers betydning   
 • Infiltrasjonsmåling (MPD) med utdeling av rør og gjennomgang av faktaark 

15:30 Middag i kantina 

16:15 Praktisk infiltrasjonsmåling, med felles gjennomgang av observasjoner og målinger 

Dagen avsluttes ca.18.00 


Dag 2: 3. september 2024 

 07:45 Kaffe med noe attåt (kantina)
 08:30 Kommunale strategier og krav 

 • Presentasjon av Oslo kommune sin overvannsstrategi 
 • Eksempler på prosjekter 
 • Dokumentasjon og løsninger 

Deltagere finner egne kommunale planer og strategier. Veiledning.

11:00 Lunsj (kantina) 

11:30 Regnbed som LOD tiltak. Teori om regnbed 

 • Plassering, areal, nedbørsfelt, utforming, renseeffekt, drift og vedlikehold, filtermediet og stedegne masser  
 • Vegetasjon – herdighetsoner, lysforhold og skjøtsel.  
 • Beregne areal regnbed ved bruk av Paus formel 
 • Faktaark om regnbed 

Drift og skjøtsel i Vea sitt regnbed, praksis.

 • Utbedringer innløp, overløp og trygg flomvei 
 • Luking og skjøtsel av vegetasjon 
 • Vedlikehold taknedløp 
 • Tolke jordprøver og vurdere gjødsling, jordforbedring med mer 

15:30 Middag (kantina)
 
16:15 Fullføre drift og skjøtsel 

 • Oppgaver rektorbolig og øvre lærerbolig 
 • Planlegge LOD på bygd og ubygd eiendom med lokale kommunale krav og hensyn til nedbør, topografi, infrastruktur, naboer med mer.  

Ferdig ca. 18:00 
 

Dag 3: 4. september 2024 

 
07:45 Kaffe med noe attåt (kantina)

08:30 Fullføre oppgave og presentere for de andre kursdeltagerne 

 • Faglige diskusjoner rundt FDV, funksjonskrav 
 • Simulering av dimensjonerende nedbør for Vea sitt regnbed 

 
11:30 Avslutning med lunsj (kantina)

*Med forbehold om endringer

Om kurset

Startdato: 02.09.2024
Frist: 16.08.2024
Varighet: 3 dager - fra lunsj til lunsj
Stedsbeskrivelse:
Norges grønne fagskole – Vea
Varighet: 3 dager - fra lunsj til lunsj
Målgruppe:
Anleggsgartnere Landskapsentreprenører (LARK og VA)