Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs 

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsmaskinførere.

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Gjennom dette vil flere av FN sine bærekraftsmål oppnås og bedriften vil øke sitt konkurransefortrinn hos bevisste oppdragsgivere.

Studiet er nettbasert med 4 stedbaserte samlinger hvert semester, hver på 3 dager. Studiet starter med første samling i september og avsluttes i løpet av april.

Faglig innhold

  • Bærekraftig disponering av vann
  • Tiltak, funksjon og virkemåte for bærekraftig vanndisponering
  • Kommunalteknikk
  • Vanndisponering i egen bransje
    • Spesialisering gjennom praksis

ADK-1 kurs

Emnet kommunalteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann”, ved noen ekstra samlingsdager hos Norsk rørsenter. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

For mer informasjon ta kontakt med: