Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs 

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Målet med utdanningen er å

  • Øke de aktuelle bransjenes forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene.
  • Øke kompetansen i bransjene rundt sirkulær vanndisponering og gjennom det bidra til FNs bærekraftsmål 6; Halvere andelen ubehandlet spillvann og øke andelen gjenvinning og trygg ombruk av vann samt bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer.
  • Øke bransjens konkurransefortrinn gjennom bevissthet og kompetanse på sirkulær vanndisponering og hvordan bedriften utnytter markedsstrategiske argumenter for dette.

Gjennom dette vil flere av FN sine bærekraftsmål oppnås og bedriften vil øke sitt konkurransefortrinn hos bevisste oppdragsgivere.

Faglig innhold

  • Sirkulær disponering av vann
  • Tiltak, funksjon og virkemåte for sirkulær vanndisponering
  • Vann- og avløpsteknikk
  • Vanndisponering i egen bransje
    -Fordypning gjennom praksis

ADK-1 kurs

Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen «Sirkulær disponering av vann». Det blir en samling  i uke 6 hos Norsk Rørsenter i Drammen, for de som ønsker å ta ADK1-eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK. Som student på fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann vann, betaler du kun 5000,- for ADK-1 sertifikat.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Studiet er nettbasert med 4 stedbaserte samlinger høsten 2021 og 3 stedbaserte samlinger vår 2022, hver på 3 dager. Studiet starter med første samling i september og avsluttes i løpet av april.

For mer informasjon ta kontakt med: