Dame med lyst hår og blå strikkejakke viser frem fargeprøver for interiør

Interiørutdanning med fokus på gjenbruk og bærekraft 

Eileen Olaussen er faglig ansvarlig for interiørstudiet som tilbys ved Norges grønne fagskole – Vea. Her forteller hun om hvordan du kan bli interiørdesigner.

Du er faglig ansvarlig og underviser på fagskoleutdanningen «Interiør», kan du si noe om selve studiet?

Studiet gir deg en solid plattform innen interiørplanlegging. Du lærer å jobbe ut fra kundens ønsker, behov og krav, og tilpasse løsninger til ulike målgrupper i det private- og offentlige rom. Studiet er lagt opp med både fysiske og nettbaserte samlinger over 2 år. 

Første året jobber vi med emnene interiørplanlegging, teknisk tegning, fargelære, bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign, kommunikasjon og kundebehandling, produktkunnskap, stilhistorie, kulturarv og bygningsvern, og bedriftsledelse med økonomi og markedsføring.  

Andre året jobber vi med emnene interiørplanlegging, teknisk tegning, bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign, produktkunnskap, stilhistorie, kulturarv og bygningsvern, og bedriftsledelse med økonomi og markedsføring. Studiet har et gjennomgående søkelys på bærekraft. 

I 2. og 4. semester gjennomfører studentene en praksisperiode på henholdsvis 5 dager og 15 dager. Det er nyttig og viktig arbeidspraksis, for å skape seg et nettverk i bransjen, og utvikle en egen forståelse og erfaring fra faget.  

Studentene vil jobbe med prosjekter knyttet til ulike kunder både i det private- og offentlige rom. De lærer å analysere, identifisere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag. Videre å utarbeide planløsninger, møbleringsplaner, belysningsplaner, fargeplaner, produktkart, materialkart og visuelle presentasjoner til kunden. Samt å utforme budsjettoversikter, jobbe med universell utforming, regler og krav som stilles til materialbruk i offentlig rom, samarbeide med kunder og andre samarbeidspartnere. Videre skal studentene blant annet opparbeide en forståelse av hvordan farger, lys (både naturlig og kunstig) og grønne planer har innvirkning og betydning på menneskene som bor og oppholder seg i rommene.  

Studentene vil jobbe med teknisk tegning i programvaren ArchiCad og med Adobe InDesign som presentasjonsverktøy.  

Hva skiller interiørstudiet som tilbys på Vea fra tilsvarende utdanninger innen interiør ved andre fagskoler? 

Studiet har et gjennomgående fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv. Det er viktig at bærekraft er synlig i studentprosjektene, det er både fremtidsrettet og en viktig kompetanse og erfaring å ha med seg inn i bransjen, og i tverrfaglige prosjekter.  

Studiet har blant annet 15 studiepoeng i bygningsvern, kulturarv og stilhistorie, 15 studiepoeng i bedriftsledelse med økonomi og markedsføring og 5 studiepoeng i kommunikasjon og kundebehandling. Disse tre emnene sammen med det aller største emnet som er interiørplanlegging, gjør at studentene tilegner seg grunnkunnskap innen bygningsvern, og kan dermed gjenkjenne kulturminneverdien i interiører for å bevare og gjenbruke. Studentene tilegner seg kunnskap om hvordan bransjenes markeder fungerer, får erfaring med hvordan kommunisere profesjonelt både muntlig og skriftlig med oppdragsgiver, for å få frem oppdragsgivers behov, ønsker og krav. Videre opparbeider de seg blant annet kunnskap om støtteordninger, lover og forskrifter for etablering, drift og avvikling av virksomheter, hvordan styre en bedrift lønnsomt og vurdere den økonomiske situasjonen fortløpende.  

Studentene tilegner seg kunnskap og erfaring med å identifisere, analyser, planlegge og gjennomføre små og store interiørprosjekter for det private- og offentlige rom.  

Vi og andre tilsvarende studier innen interiør på fagskolenivå har stort sett det samme pensumet, så jeg vil tro at studentene sitter igjen med mye av den samme kunnskapen, erfaringen og kompetansen. 

Interiør er et heltidsstudium, der undervisningen er samlingsbasert med fysiske samlinger på Vea. Hva skjer på de fysiske samlingene?

På de fysiske samlingene vil det være klasseromsundervisning med forelesninger, workshops, øvelser, oppgaver, presentasjoner samt veiledning. På de fysiske samlingene legger vi også inn bransjebesøk og gjesteforelesere.  

Mellom samlingene er det nettundervisning. Hvordan foregår det? 

Det vil være mye av det samme som på de fysiske samlingene. Det vil være både synkrone og asynkrone samlinger. Det vil være kortere forelesninger, øvelser knyttet til temaer og oppgaver samt veiledning i forhold til oppgaver. Det vil være individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Studentene skal også gjennomføre praksis i bedrift i 2. og 4. semester, også dette vil også foregå mellom samlingene. Det er nettundervisning i alle emnene som studiet tilbyr.  

Hva slags type jobb kan de få?

Man kan jobbe som selvstendig interiørdesigner eller som ansatt interiørdesigner. Andre type jobber man kan søke er konsulent som planlegger kjøkken, bad og garderobe, teknisk tegner, interiørkonsulent, interiøransvarlig innen salg eller detaljhandel, interiørstylist, ansvarlig for innkjøp og drift av en interiøravdeling i møbelbutikk, farge- og materialkonsulent, konsulent innen bygningsvern av interiører.  

Hvem tenker du at denne utdanningen kan passe for?

For veldig mange som er interessert i å jobbe med interiørprosjekter. Det er et spennende fagfelt som handler om å jobbe med interiør som er tilpasset de menneskene som skal bruke og oppholde seg i rommene. I et bærekraftsperspektiv er det viktig og riktig å jobbe med å etterstrebe lønnsomme og brukerorienterte løsninger i det private- og offentlige rom. Mulighetene er mange, og med emnet bedriftsledelse med økonomi og markedsføring vil studentene blant annet opparbeide seg kunnskap om hvordan starte egen bedrift. Emnet bygningsvern, kulturarv og stilhistorie vil gi studenten kunnskap og erfaring med å gjenkjenne kulturminneverdien i interiører, og gi råd til oppdragsgiver om mulig bevaring. Det kan lede deg til prosjekter og arbeid som omhandler bygningsvern og rådgivning innen ulike bygningsmiljøer.  

Er du interessert i interiør, form, farge, materialer, design og arkitektur, så vil dette studiet passe for deg.  

Hva tror du de som velger å gå «Interiør» vil få ut av dette studiet? 

Studentene vil få erfaring med prosjekt- og konseptarbeid, funksjons- og behovsanalyser i forhold til kunder innen oppdrag både for det private- og offentlige markedet. Studentene får kunnskap og erfaring med hvordan kartlegge, analysere, planlegge og gjennomføre et interiøroppdrag. Studenten vil få innføring i anbefalte normer og krav i kunnskapssystemet SINTEF Byggforsk, og de vil få erfaring med å benytte det i egne prosjekter.  

Tekst: Dorte Finstad/Eileen Olaussen

Foto: Eileen Olaussen

Kontakt oss

Dorte Finstad