Sirkulærdisponering av vann

Sirkulær disponering av vann – enda ett vannstudium? 

Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt fagskoletilbud for å bidra til å løse samfunnets utfordringer knyttet til vann. Selv om Lokal overvannsdisponering er blitt et kjent begrep i ulike bransjer, er ikke det nok alene.

Lokal overvannsdisponering (LOD)

Det er lenge siden vi begynte å snakke om regnbed i Norge, ikke så rart, siden det er over 10 år siden de første ble anlagt. På disse årene har flere sentrale aktører med alt fra NOU rapporter, NVE, Fremtidens Byer med flere utviklet dette i et imponerende tempo. Vi ser at flere og flere leverandører satser, bidrar og utvikler nye løsninger innenfor fagområdet LOD. Det skrives Bachelor- og masteroppgaver innenfor store deler av LOD-verdenen. Som en følge av dette har vi nå en blågrønn verktøykasse som inneholder alt fra grønne tak, vegger, infiltrasjonsanlegg og gjenåpning av bekker (Norges grønne fagskole – Vea tilbyr en egen fagskoleutdanning innen Lokal overvannsdisponering).

Overvann og styrtregn
Frem til sommeren 2018, var alt dette rettet mot en utfordring. Overvann kom i stadig større mengder, og regntyper som omtales som styrtregn skapte store ødeleggelser i det norske samfunnet. Gamle og overbelastede ledningsnett klarte ikke å ta unna vannet, og vi måtte tenke nytt og annerledes for å bli kvitt alt overskuddsvannet.

Tørkesommer
Men sommeren 2018, som var en av de mer ekstreme tørkesommerene vi har sett på lenge, fikk utfordringen med overvannet en ny dimensjon. Plutselig hadde vi mangel på vann i Norge. Vanningsforbud og restriksjoner for vannforbruk ble innført over en lav sko i nesten hele Norge. Vannverk og renseanlegg gikk på overproduksjon og enkelte steder ble grunnvannsnivået dramatisk endret. Nå ble plutselig overvann sett på som en ressurs, for å begrense bruken av forbruksvann! Hvem skulle trodd at Norge skulle mangle vann? Selv om trenden rundt vannforbruk har vært svært aktuell i store deler av verden, har vi i Norge vært skånet for mye av dette.

Vanndilemma
Plutselig står vi nå midt oppi et vanndilemma. Med styrtregn og flomskader på den ene siden, og vannmangel og sterke restriksjoner på den andre. Som om ikke dette var nok, begynner alarmklokkene virkelig å ringe hos VA-bransjen. I lengre tid har vi slitt med med store utskiftingsbehov på distribusjonsnettet av forbruksvann, og avløpsnettet for sortvann og gråvann. På landsbasis snakkes det om at halvparten av alt vann som produseres i vannverkene blir borte i lekkasjer, og det overvannet som kommer, sprenger kapasiteten til renseanleggene.

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs
Legger man sammen disse tre faktorene, blir utfordringene store. Og siden disse tre er knyttet sammen via fellesnevneren vann, må vi faktisk jobbe med disse utfordringene samtidig. Det er derfor vi har utviklet et nytt fagskolestudium, for å bidra til å gjøre dette mulig. Ved å samle anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium, kan vi lære av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene til å takle de samfunnsutfordringer vi har med vann.

Bærekraft
Når i tillegg bærekraftsmål nr:6 av de 17. bærekraftsmålene til FN omhandler vann, vannforbruk og vannkvalitet, viser jo dette at også vi i Norge må ta tak. Det er motiverende å være med som studiekoordinator for et slikt studium, som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen vann. Sammen med utdanningspersonell fra alle tre bransjer skal Vea legge til rette for et tidsaktuelt og etterspurt studietilbud!

Utvikle din kompetanse nå
Om du synes dette høres spennende ut, om du vil lære mer om de utfordringer og muligheter de ulike bransjene har, er dette studiet for deg. Om du sitter i en kommunal etat og trenger kunnskap om hvordan vannforbruket i kommunen kan bli redusert ved utnyttelse av overvannet, eller om du jobber som utførende i en av disse tre bransjene og vil lære mer om samarbeid, muligheter og stille fremst i køen når man ser kravene som møter oss i ulike kontrakter, godkjenninger og sertifiseringer, vel da tror jeg at du vil få stort utbytte av denne fagskoleutdanningen.

Velkommen til studiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs ved Norges grønne fagskole – Vea, fra høsten 2020.

Tekst: Magnus Nyheim, studiekoordinator
Foto: Studiet er utviklet i samarbeid med NAML (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og Rørentreprenørene Norge.

Kontakt oss

Sirkulærdisponering av vann
Sirkulærdisponering av vann