Fritak og godskriving 

Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.

Når vi vurderer søknader om fritak og godskriving, tar vi stilling til om en student allerede har en bestemt kompetanse, og hvilken betydning dette har for utdanningen studenten er tatt opp til. Hensikten er at studenten skal slippe å måtte oppnå samme kunnskap, ferdigheter og kompetanse flere ganger. Reglene om fritak og godskriving er hjemlet i fagskoleloven og fagskoleforskriften.

Fritak

Fritak brukes når vi vurderer om realkompetansen til en søker tilsvarer den kompetansen som studenten skal oppnå etter et emne. Fagskoler kan etter en faglig vurdering også gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. En slik vurdering skal være individuell. Vi gjør vurderingen med bakgrunn i læringsutbyttebeskrivelsen for emnet, studiepoeng/omfang, nivå og arbeidsbelastning. Ved gjennomførte kurs som ikke har gitt studiepoeng, vil det alltid være snakk om en fritaksvurdering.

Dokumentasjon av realkompetanse ved søknad om fritak

Søkeren må selv sørge for å dokumentere sin realkompetanse.

Det må komme tydelig fram av dokumentasjonen vedlagt søknaden at søkeren har kompetanse som

  • er likeverdig med læringsutbyttet de vurderes mot
  • er relevant for emnet det søkes fritak for
  • har tilstrekkelig omfang, fordypning og/eller faglig bredde

En måte å dokumentere realkompetanse på er beskrivelse av kompetanse fra arbeidslivet, for eksempel arbeidsoppgaver, hvor lang tid du har jobbet med disse arbeidsoppgavene og hva du har lært.

  • Dokumentasjonen må være gyldig, det vil si at navnet ditt må fremgå, samt at dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver, kursansvarlig eller lignende.
  • Kursbevis av ikke-formell art må inneholde en beskrivelse av innhold, omfang og læringsutbytte, og være signert av kursholder.
  • CV er i seg selv ingen dokumentasjon på realkompetanse, men kan gi en indikasjon på den bakgrunnen og kompetansen du har.
  • Ved annen dokumentert relevant utdanning må emnebeskrivelser og karakterutskrift legges ved søknaden.

Når vi gir fritak betyr det altså at fagskolen mener at du allerede har dokumentert at du har kompetansen som skal oppnås i de aktuelle emnene. Hvis du har fått innvilget fritak, trenger du ikke følge undervisning eller avlegge eksamen for de delene av utdanningen du har fått fritak for. På vitnemålet vil det stå at du har fått fritak for de aktuelle emnene. Du får da ikke karakterer i disse emnene.

Godskriving

Godskriving brukes dersom studenten har tilsvarende kompetanse fra en annen fagskoleutdanning. Da kan vi la et emne fra en annen fagskoleutdanning inkluderes og telle inn i utdanningen din fra Norges grønne fagskole – Vea.
Dersom du har innvilget godskriving, trenger du ikke følge undervisning eller avlegge eksamen for de delene av utdanningen du har fått godskriving for. Dersom du får godskrevet et emne vil dette stå på vitnemålet. Du får da ikke karakter i dette emnet fra oss.

Om du skal søke skole eller arbeid videre, må du legge ved begge vitnemålene, da de utfyller hverandre. Både vitnemålet du har fått fra Norges grønne fagskole – Vea, samt vitnemålet som viser emnene som er grunnlaget for at godskriving ble innvilget.

Begrensninger for hvor mye som kan godskrives eller gis fritak for

For at vi som fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må studenten avlegge studiepoeng i minst ett emne som inngår i den aktuelle utdanningen. Man kan med andre ord ikke få fritak for alle emner som inngår i fagskoleutdanningen.

Studiepoeng fra fagskole

Studiepoeng fra fagskole har samme status som fagskolepoeng hadde.

Studiepoeng fra fagskole og høyere utdanning er ikke likestilte, selv om begge bruker benevnelsen studiepoeng. Hvis du har avlagt studiepoeng på en fagskole, vil det ikke nødvendigvis si at du får fritak fra et visst antall studiepoeng i høyere utdanning.

Dersom du har fullført en to-årig fagskoleutdanning som er godkjent etter fagskoleloven og oppfyller visse kriterier, kan du oppfylle kravet om generell studiekompetanse. For mer informasjon om dette, se https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/fagskole/index.html

Det skal ikke gis dobbel uttelling for det samme faginnholdet.

Ønsker du å lese mer?

Fritak i høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse

Tekst: Agnete Orderløkken