Fritak og godskriving 

Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.

Når vi vurderer søknader om fritak og godskriving, tar vi stilling til om en student allerede har en bestemt kompetanse, og hvilken betydning dette har for utdanningen studenten er tatt opp til. Hensikten er at studenten skal slippe å måtte oppnå samme kunnskap, ferdigheter og kompetanse flere ganger. Reglene om fritak og godskriving er hjemlet i fagskoleloven og fagskoleforskriften.

Fritak

Fritak brukes når vi vurderer om realkompetansen til en søker tilsvarer den kompetansen som studenten skal oppnå etter et emne. Fagskoler kan etter en faglig vurdering også gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. En slik vurdering skal være individuell. Vi gjør vurderingen med bakgrunn i læringsutbyttebeskrivelsen for emnet, studiepoeng/omfang, nivå og arbeidsbelastning. Ved gjennomførte kurs som ikke har gitt studiepoeng, vil det alltid være snakk om en fritaksvurdering.

Dokumentasjon av realkompetanse ved søknad om fritak

Søkeren må selv sørge for å dokumentere sin realkompetanse.

Det må komme tydelig fram av dokumentasjonen vedlagt søknaden at søkeren har kompetanse som

  • er likeverdig med læringsutbyttet de vurderes mot
  • er relevant for emnet det søkes fritak for
  • har tilstrekkelig omfang, fordypning og/eller faglig bredde

En måte å dokumentere realkompetanse på er beskrivelse av kompetanse fra arbeidslivet, for eksempel arbeidsoppgaver, hvor lang tid du har jobbet med disse arbeidsoppgavene og hva du har lært.

  • Dokumentasjonen må være gyldig, det vil si at navnet ditt må fremgå, samt at dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver, kursansvarlig eller lignende.
  • Kursbevis av ikke-formell art må inneholde en beskrivelse av innhold, omfang og læringsutbytte, og være signert av kursholder.
  • CV er i seg selv ingen dokumentasjon på realkompetanse, men kan gi en indikasjon på den bakgrunnen og kompetansen du har.
  • Ved annen dokumentert relevant utdanning må emnebeskrivelser og karakterutskrift legges ved søknaden.

Når vi gir fritak betyr det altså at fagskolen mener at du allerede har dokumentert at du har kompetansen som skal oppnås i de aktuelle emnene. Hvis du har fått innvilget fritak, trenger du ikke følge undervisning eller avlegge eksamen for de delene av utdanningen du har fått fritak for. På vitnemålet vil det stå at du har fått fritak for de aktuelle emnene. Du får da ikke karakterer i disse emnene.

Godskriving

Godskriving brukes dersom studenten har tilsvarende kompetanse fra en annen fagskoleutdanning. Da kan vi la et emne fra en annen fagskoleutdanning inkluderes og telle inn i utdanningen din fra Norges grønne fagskole – Vea.
Dersom du har innvilget godskriving, trenger du ikke følge undervisning eller avlegge eksamen for de delene av utdanningen du har fått godskriving for. Dersom du får godskrevet et emne vil dette stå på vitnemålet. Du får da ikke karakter i dette emnet fra oss.

Om du skal søke skole eller arbeid videre, må du legge ved begge vitnemålene, da de utfyller hverandre. Både vitnemålet du har fått fra Norges grønne fagskole – Vea, samt vitnemålet som viser emnene som er grunnlaget for at godskriving ble innvilget.

Begrensninger for hvor mye som kan godskrives eller gis fritak for

For at vi som fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må studenten avlegge studiepoeng i minst ett emne som inngår i den aktuelle utdanningen. Man kan med andre ord ikke få fritak for alle emner som inngår i fagskoleutdanningen.

Studiepoeng fra fagskole

Studiepoeng fra fagskole har samme status som fagskolepoeng hadde.

Studiepoeng fra fagskole og høyere utdanning er ikke likestilte, selv om begge bruker benevnelsen studiepoeng. Hvis du har avlagt studiepoeng på en fagskole, vil det ikke nødvendigvis si at du får fritak fra et visst antall studiepoeng i høyere utdanning.

Dersom du har fullført en to-årig fagskoleutdanning som er godkjent etter fagskoleloven og oppfyller visse kriterier, kan du oppfylle kravet om generell studiekompetanse. For mer informasjon om dette, se https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/fagskole/index.html

Det skal ikke gis dobbel uttelling for det samme faginnholdet.

Ønsker du å lese mer?

Fritak og godskriving – Hvilke muligheter finnes for fagskolestudenter?

Fritak i høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse

Tekst: Agnete Orderløkken

Kontakt oss

Stående grønne kongler på gran
Abies koreana-Koreaedelgran
Grethe Bøhn Busterud
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Vea ligger i Moelv i Ringsaker kommune.
 
Denne informasjonen er til deg som ønsker å søke på fagskoleutdanningene Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget. For å kunne behandle din søknad, trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Hva du må dokumentere avhenger av hva slags utdanningsbakgrunn du har.
I det vi passerer portnerboligene like utenfor byen Buckingham, skjærer en snorrett veg gjennom det mykt bakkete landskapet. Nei, ikke vei, – aveny er det. Riktignok er vegen smal, men romfølelsen er formidabel.
Jeg, som heter Andrea, og Otilie er to blomsterdekoratørelever ved Norges grønne fagskole – Vea
En unik mulighet til å bli bedre kjent med Vea sine partnerskoler er gjennom utvekslingsprogrammet FLORNETs mobility for florists and gardernes. Jeg var heldig og fikk besøke vår fantastiske og spennende partner Ivan Bergh floral school i Montesilvano som ligger ved byen Perscara i Italia.
Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping.
Tenk deg at du skal søke jobb eller ta utdanning i et annet land. Så lurer du på hva din erfaring og kompetanse er verdt i det landet du ønsker deg til.
Med stipend fra Erasmus+ har to ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea vært i Østerrike, på jakt etter praksisplasser til «Historiske grøntanlegg»
Fra 1.juli 2018 er den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning gjeldende. Dette er veldig positivt for alle som velger fagskoleutdanning, sier Stein Aarskog, rektor ved Norges grønne fagskole – Vea.
Vea sin kantine ligger i «Kjøkkenbygningen», og her møtes både studenter og ansatte for en kaffekopp, et måltid eller for å sitte ned og ta en prat.
Vea har et lyst og moderne bibliotek med god plass for faglig fordypning, grupperom og sofagruppe for sosialt samvær.
Høsten 2018 vedtok studentdemokratiet på Vea å bli medlem i ONF – Organisasjon for norske fagskolestudenter.
For studieåret 2022-2023 er det kun en pris som gjelder for deg som vil leie hybel på Vea
Vea tilbyr overnatting for studenter og kursdeltagere
Vea har fokus på studentdemokratiet og ønsker en god dialog med studentene om deres behov og forventninger. Vea har flere råd og organer der studenter kan medvirke. Noen fora er kun rådgivende organer, mens andre er beslutningsdyktige.
Bok om behovet for videreutvikling av det arkitektoniske perspektiv, med søkelys på de universell utforming. Foto: Turid Espelund Haugen
Fra baksideteksten: Det spirer og gror i byer og boligområder over hele verden: på tak og rivningstomter, i parker og bakgårder. Urban dyrking har blitt en trend. Foto: Turid Espelund Haugen
Lær mer om våre flittige og livsnødvendige bier.
Velg stil til livets høydepunkt!
Denne boken handler om gjødsel i videste forstand. Den tar for seg næringsinnhold og virkemåter, presentert på en interessant og lettfattelig måte. Foto: Turid Espelund Haugen
Viltvoksende norske planter på nye måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet. Foto: Turid Espelund Haugen
Litt om organiseringen av de ulike utdanningstilbudene
Du skal ha det bra når du er student på Vea!
Vea er en fagskole med grønne verdier som har gode prosedyrer og rutiner for å sikre høy miljøstandard. Vea er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Alle studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.
Norges grønne fagskole – Vea er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter.
Som et ledd i å utvikle en sterk kvalitetskultur på Vea er vi avhengig av å evaluere hele virksomheten.
Har du lyst til å praktisere faget ditt i et annet land? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og muligheter for deg som er student.
Norges grønne fagskole – Vea har hybler for overnatting og kantine for felles måltider for alle studenter.
Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på student- og elevdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med studentene og elevene om deres behov og forventninger.