Miljøprofil 

Vea er en fagskole med grønne verdier som har gode prosedyrer og rutiner for å sikre høy miljøstandard. Vea er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Norges grønne fagskole – Vea er miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat. Vea ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i 2003 og resertifisert i 2019. Dette er vi stolte av. Vi jobber aktivt for å handle miljøbevisst i vår virksomhet, samt å spre miljøkunnskap og en miljøbevisst holdning blant våre ansatte, studenter/elever, leverandører og andre som er i vår kontaktsone.

Historikk

Miljøfyrtårn har opphav i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn. Det ble startet som et prosjekt for å iverksette konkret tiltak og følge opp Rio-konferansen i 1992 og Oslo-konferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995. Fire år senere ble prosjektet videreført som et nasjonalt program med støtte fra Miljøverndepartementet, og knyttet til seg viktige samarbeidspartnere. Den 13.november 2003 ble Stiftelsen Miljøfyrtårn dannet, og er nå en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen er i dag selvfinansierende, og hjelper bedrifter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøprofil på Vea

Å ha en tydelig miljøprofil er viktig for oss som skole og samfunnsaktør. Vea sitt miljøengasjement er forankret i ledelsen, hos de ansatte og i undervisningen. Sertifiseringssystemet hjelper oss å utføre konkrete og målbare miljøtiltak. Mange av tiltakene er også kostnadsbesparende på relativt kort sikt. Sammen med et velfungerende internt arbeid, bidrar systemet til en kontinuerlig satsing på en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Noen viktige tema som Miljøfyrtårn har satt i system er klimaregnskap (transport og energiforbruk), energiomlegging, innkjøp, avfallshåndtering, arbeidsmiljø og utslipp av miljøskadelige stoffer.

Vea er miljøsertifisert på grunnlag av bransjekravene til skole (krav nr. 49 nov. 2008), tilleggskrav for videregående skole og folkehøgskole (krav nr. 49b nov. 2008), krav til veksthusgartneri (krav nr. 34a juli 2007), krav til parkvesen (krav nr. 46 okt. 2009) og krav til alle bransjer (krav nr. 00 juni 2008). Det heter i resertifiseringsrapporten at ”skolen preges av kunnskap om miljøproblematikken, vilje og evne til hele tiden å løse aktuelle lokale miljøutfordringer og drive en kontinuerlig forbedringsprosess” (sertifisør K. B. Johnsen 2010).

Konkrete og målbare tiltak – noen eksempler fra Vea sitt miljøarbeid

Veas virksomhet har de seneste årene generert omkring 4,5 tonn avfall. Omkring 90 % av dette avfallet gjenvinnes gjennom gode sorteringsrutiner
Vi har i dag god oversikt over vårt direkte utslipp av karbondioksid, og vurderer tiltak for å redusere dette. Tall fra 2009 viser at Vea generer nesten 120 tonn karbondioksid. Investering i pelletsovn har vært et miljøløft med tanke på utslipp til det ytre miljøet. Det har redusert bruk av fossile brennstoff og elektrisitet til blant annet oppvarmingsformål. Det samme har investeringen av et sentralt driftanlegg. Anlegget gjør det enkelt å regulere energibruken og på den måten redusere unødig bruk av energi
Det er lagt til rette for og etterstrebes å velge miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt å gjøre miljøriktige innkjøp
Det legges vekt på å ha gode rutiner for oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det er med på å gi et tryggere arbeidsmiljø. Blant annet brukes sprøytemidler i veksthus og park kun når det er helt nødvendig. Forebyggende tiltak som biologisk kontroll benyttes i veksthus. Det igjen reduserer avrenning av giftstoffer fra kompostanlegget til det ytre miljøet
Det gjennomføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid med stor grad av måloppnåelse.