Norges grønne fagskole – Vea er Miljøfyrtårnsertifisert

Vea har fokus på klima og miljø 

Vea er en miljøsertifisert bedrift og gjennom dette bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. Folkehelse, grønne rekreasjonsarealer i bysentra og tettbygde strøk samt overvannsproblematikk, nevnes ofte i forbindelse med bærekraftbegrepet og i de 17 bærekraftsmålene utarbeidet av FN.

Vea er en miljøsertifisert bedrift og gjennom dette bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

For å bli miljøsertifisert må man bl.a. tilfredsstille følgende krav:

 • Skolen skal være godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern.
 • Elever og studenter skal engasjeres og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved skolen
 • Skolen skal legge inn tema miljø i undervisning og i studieplaner
 • Førstehjelpskurs for de ansatte skal gjennomføres for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs
 • Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-godkjent
 • Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen
 • Skolen skal legge til rette for sykkelparkering

Lokalt på Vea har vi satt oss noen mål og vi er stolte over å ha oppnådd følgende:

 • Vea har halvert papirforbruket fra 2017 – 2018. Tallene for 2019 er ikke klare enda, men vi fortsetter å ha fokus på å redusere papirforbruket
 • Alle plastpotter, brett o.l. som brukes i produksjonsavdelingen gjenbrukes
 • Temperaturer i veksthuset er seksjonert i forhold til planteproduksjon og styres av en klimacomputer
 • Temperatur i klasserom, hybler og kontorer settes ned på tider de ikke er i bruk
 • Pellets er hovedfyringskilden på Vea
 • Ansatte og studenter/elever får tilbud om gratis økologisk frukt og grønnsaker i kantina
 • Kantina har som mål og benytte alt av grønnsaker, frukt og bær som dyrkes på Vea
 • Vea har sykkelstall med sykler som alle elever, studenter  og ansatte kan benytte i fritiden sin

Utdanningstilbud med bærekraftige fokusområder

Vea utvikler også utdanningstilbud med bærekraftige fokusområder. I 2019 startet en fagskoleklasse for helsefagarbeidere; Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, hvor hensikten er å benytte planter og natur i helsefremmende arbeid mot ulike brukergrupper.

Vea er også deltaker i et internasjonalt prosjekt innen bærekraftig håndtering av spillvann og overvann gjennom det internasjonale prosjektet Management and technologies of Water, Wastewater, Wast and circular Economy -WWW&CE. Prosjektet har resultert i et nytt fagskoletilbud, Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs. Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere og tilbys fra høsten 2020.

Begge disse studietilbudene er eksempler på hvordan nye kompetansebehov i samfunnet fører til en dreining mot grønnere omstilling også i kompetansemiljøene.

Følg med på vår hjemmeside www.vea-fs.no for nye kompetansehevingstiltak, både gjennom studier og kurs.

Tekst: Hildegunn Aas

Kontakt oss

Norges grønne fagskole – Vea er Miljøfyrtårnsertifisert
Norges grønne fagskole – Vea er Miljøfyrtårnsertifisert