Anleggsledelse

Beskrivelse

Utdanningen kvalifiserer for å kunne arbeide som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.…

Experimental expressions with plant materials

Studiet baseres på bruk av plantematerialer som estetiske uttrykk, innen kunst, kunsthåndverk eller som rent håndverk. Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler. For de som har bakgrunn i et praktisk estetisk fag, åpnes det for å kombinere dette med bruk av plantematerialer. Målet er også å gi hverandre impulser fra alle de ulike fagretningene som ofte møtes i dette studiet; kunst, blomsterdekorering, keramikk, teater, håndverk, kunsthåndverk osv., avhengig av hvilken studentgruppe som møtes.

Grønn helse

Beskrivelse

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.  Studietilbudet vil gi deg en verdifull kompetanse som kommer brukere og samfunnet til gode.

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings – og habiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks.…

Grøntanleggsforvaltning

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år. 

Moduler:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging
 • Bedriftsledelse

Faglig innhold:

 • Hageplanlegging: 30 studiepoeng
 • Skjøtsel og drift av uteområder: 30 studiepoeng
 • Bedriftsledelse: 30 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning 

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger.

Hageplanlegging (Trøndelag)

Studiested Mære i Trøndelag:

For at flere skal få mulighet til å få denne kompetansen, har vi inngått samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole, om å tilby Hageplanlegging ved Mære i Trøndelag. Gunnar Johansen, som er faglærer ved Mære, vil undervise i vegetasjonslære og tekniske fag. Mona Barthel Sveen, som er faglærer ved Vea, vil undervise i hageplanlegging.

Faglig innhold:

 • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
 • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.…

Historiske gartnerfag

Beskrivelse av studiet:

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder.…

Interiør

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du vil få kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil også få kompetanse i kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørrådgiver kan du bistå bedrifter i å være fremtidsrettet ved ta  miljøbevisste valg av interiør.…

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Beskrivelse

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.…

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Beskrivelse:

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av to moduler; Hageplanlegging og Skjøtsel og drift av uteområder. Disse kan stå selvstendig, men også kombineres med den tredje modulen Bedriftsledelse som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta disse to modulene, eller alle over to eller tre år.

Moduler:

 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging

Faglig innhold:

 • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng
 • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
 • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
 • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
 • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg.…

Planteinstallasjoner i innerom

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er en markant økning i trenden med å dekorere med grønt. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette.

Planteinstallasjoner i innerom er et høyere yrkesfaglig studium for alle som ønsker spisskompetanse på det å innrede rom med grønne planter. Utdanningen tar for seg ulike måter å bruke planter på:

 • enkelt planter som plasseres i et rom, i plantebeholdere/potter tilpasset interiøret
 • planter som integreres/fastmonteres i møbler eller interiøret i et rom
 • store plantevegger og andre installasjoner med planter som er montert på vegg, i tak eller på gulv

Forståelsen av hvordan plantene fungerer og hva som skal til for at de ulike plantene trives, er kjernen i studiet.…