Anleggsgartnertekniker

I 2020 ble studiet revidert og utvidet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som andre utdanninger innenfor bygg- og anleggsfag på fagskolenivå. Studiet ble også omgjort til nettbasert studium med samlinger for å øke fleksibiliteten for studentene.

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre bransjeforankring og at studiet er yrkesrelevant. Innholdet i emnene tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget, og gir rom for spesialisering og fordypning gjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene.…

Anleggsledelse

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.…

Grøntanleggsforvaltning

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som Grøntanleggsforvalter. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter.

Grøntanleggslære med LOD

Fagskoleutdanningen Grøntanleggslære med LOD, er for blant andre anleggsgartnere og gartnere som vil utvikle kompetansen innen LOD og arbeid i grøntanlegg.

Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er et annet viktig aspekt som behandles.

Du vil etter endt studium ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder

Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.…

Grønn helse

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Dette er utdanningen for deg som for eksempel har bakgrunn fra helsefag, barn- og ungdomsarbeid eller aktivitør.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.  Studietilbudet vil gi deg en verdifull kompetanse som kommer brukere og samfunnet til gode.

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.…

Hageplanlegging

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med hageplanlegging. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen design og planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Hageplanlegging på Vea og Mære

Hageplanlegging tilbys annethvert år på Vea i Moelv og Mære i Steinkjer. Studieåret 2023/2024 tilbys Hageplanlegging på Vea, og i 2024/2025 tilbys Hageplanlegging på Mære.…

Historiske gartnerfag

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder.…

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.…

Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket

Fokusområdene i utdanningen er å dreie fra et produktfokusert til et mer tjenestebasert perspektiv. Utdanningen setter fokus på at håndverksbedriften med faglærte blomsterdekoratører, skal skille seg fra ufaglærte aktører ved å tilby tidsaktuelle produkter/tjenester med høy faglig kvalitet.

Hovedfokus i utdanningen er innovasjon og lønnsomhet i håndverksbedriften, miljø- og bærekraft, bedriftsutvikling med dreining av fokus fra produkt til tjeneste.…