Grønn helse

Fagskoleutdanningen Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og det grønne.
Om studiet

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Dette er utdanningen for deg som for eksempel har bakgrunn fra helsefag, barn- og ungdomsarbeid eller aktivitør.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.  Studietilbudet vil gi deg en verdifull kompetanse som kommer brukere og samfunnet til gode.

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings – og habiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks. sansehager, skolehage, rehabiliteringshage og bruke hagen og naturen i helsefremmende aktiviteter.

Dette kan være innenfor fagfelt som eldreomsorg, demensomsorg, hverdagsrehabilitering, i arbeid med barn og unge eller innenfor psykisk helse eller rehabilitering ved institusjoner. Studiet vektlegger menneskets ressurser og behov for å utføre meningsfylte aktiviteter i et ute- og innemiljø hvor natur og planter er sentrale elementer. Opphold i naturen oppfattes av mange som restituerende og helende. Det kan ha en betydning for livskvalitet og innvirke på både fysisk og psykososial helse.

Studiet passer for deg som:

 • Jobber innen helsefag, som for eksempel helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut med mer
 • Jobber med barn og ungdom
 • Er gartner og ønsker å jobbe med mennesker
 • Er aktivitør

Skikkethetsvurdering

Studentene vil bli skikkethetsvurdert gjennom studiet. Dette er hjemlet i Fagskoleloven §26 og Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea kapittel 3. Utdypende opplysninger om skikkethetsvurdering er å finne i den aktuelle loven og forskriften som kan leses på Lovdata.no.

Oppbygging av studiet

Faglig innhold, emner:

 • Menneske, helse og natur (15 studiepoeng). Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene pedagogisk bruk, helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
 • Utemiljø og utforming (10 studiepoeng). Omhandler hvordan man kan utforme uteområder for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og hvilke aktuelle planteslag som er hensiktsmessige i tilknytning til dette. Emnet har fokus på bærekraftig bruk av planter.
 • Miljø, plantelære og skjøtsel (15 studiepoeng). Her utvikles basisferdigheter innenfor det plantefaglige med kompetanse om ulike planteslag og jordkvalitet.
 • Prosjektledelse (5 studiepoeng). Hvordan søke midler og lede et grønn-helse-prosjekt fra idé til virkelighet.
 • Praktisk  gjennomføring av aktivitet (15 studiepoeng). Emnet gir ferdighetstrening gjennom praksis. Studenten skal kartlegge ulike brukeres behov, planlegge tiltak/aktivitet og gjennomføre dette med tilrettelegginger.
Målet med studiet

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings- og habiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks. sansehager, skolehage, rehabiliteringshage og bruke hagen og naturen i helsefremmende aktiviteter.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet går over to år og er organisert med åtte fysiske samlinger på Vea pr.år, hver på tre dager (onsdag, torsdag og fredag).

Praksis

Det skal gjennomføres 15 dagers praksis i løpet av studiet. Det er krav om politiattest hos noen praksissteder, og denne må fremlegges for fagskolen innen 1. april. Du kan lese mer om dette i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2024/2025

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2024/2025: Uke 35, 37, 44, 49, 6, 14, 17, og 21

Opptakskrav
 • Fagbrev Helsefagarbeider
 • Fagbrev Aktivitør
 • Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider
 • Fagbrev gartner
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Vg3 gartnernæring
 • Vg3 generell studiekompetanse

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Politiattest: Studiet inneholder praksis der det kan være krav om politiattest.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Grønn helse, sti innover i skogen
Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ
Colorbox

Grønn helse

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: 15 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 28.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg