Grønn helse 

Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som vil jobbe med mennesker og det grønne. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Dette er utdanningen for deg som for eksempel har bakgrunn fra helsefag, barn- og ungdomsarbeid eller aktivitør.

Beskrivelse

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.  Studietilbudet vil gi deg en verdifull kompetanse som kommer brukere og samfunnet til gode.

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliterings – og habiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks. sansehager, skolehage, rehabiliteringshage og bruke hagen og naturen i helsefremmende aktiviteter.

Dette kan være innenfor fagfelt som eldreomsorg, demensomsorg, hverdagsrehabilitering, i arbeid med barn og unge eller innenfor psykisk helse eller rehabilitering ved institusjoner. Studiet vektlegger menneskets ressurser og behov for å utføre meningsfylte aktiviteter i et ute- og innemiljø hvor natur og planter er sentrale elementer. Opphold i naturen oppfattes av mange som restituerende og helende. Det kan ha en betydning for livskvalitet og innvirke på både fysisk og psykososial helse.

Faglig innhold:

  • Menneske, helse og natur (15 studiepoeng). Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene pedagogisk bruk, helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
  • Utemiljø og utforming (10 studiepoeng). Omhandler hvordan man kan utforme uteområder for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og hvilke aktuelle planteslag som er hensiktsmessige i tilknytning til dette. Emnet har fokus på bærekraftig bruk av planter.
  • Miljø, plantelære og skjøtsel (15 studiepoeng). Her utvikles basisferdigheter innenfor det plantefaglige med kompetanse om ulike planteslag og jordkvalitet.
  • Prosjektledelse (5 studiepoeng). Hvordan søke midler og lede et grønn-helse-prosjekt fra idé til virkelighet.
  • Praktisk  gjennomføring av aktivitet (15 studiepoeng). Emnet gir ferdighetstrening gjennom praksis. Studenten skal kartlegge ulike brukeres behov, planlegge tiltak/aktivitet og gjennomføre dette med tilrettelegginger.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med åtte fysiske samlinger pr.år, hver på tre dager (onsdag, torsdag og fredag). Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022: 35, 37, 42, 45, 13, 16, 19 og 22. Med forbehold om at det kan komme endringer. Studiested er Norges grønne fagskole – Vea  i Moelv.

Studiet passer for deg som:

  • Jobber innen helsefag, som for eksempel helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut med mer
  • Jobber med barn og ungdom
  • Er gartner og ønsker å jobbe med mennesker
  • Er aktivitør

(Om du ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan du søke om å bli realkompetansevurdert)

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: