Historiske gartnerfag

Fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

 • Historiske grøntanlegg
 • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

 • Historiefag historiske grøntanlegg: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære historiske grøntanlegg: 10 studiepoeng
 • Tekniske faghistoriske grøntanlegg: 15 studiepoeng
 • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
 • Historiefag drift og skjøtsel: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære drift og skjøtsel: 10 studiepoeng
Målet med studiet

Etter endt utdanning har du tittelen Fagskolekandidat Historiske gartnerfag, og kan få jobb i historiske hageanlegg, som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Vi ser at studiet er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Arbeidsgiveren vil typisk ha behov for drift- og skjøtselsplaner og restaureringsplaner, eller rådgiving og utføring av skjøtsels- og restaureringsoppgaver i ulike historiske grøntanlegg.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Historiske gartnerfag har syv samlinger á fem dager per år (man-fredag).

Samlingsuker skoleåret 2023/24:

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024:Uke 36, 41, 49, 2, 5, 10 og 17.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og
Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget

eller:

Vg3 Generell studiekompetanse med dokumentasjon på minst en av punktene
under:

 • Grøntfaglig utdanning fra NKR 6 med minst 30 studiepoeng innen:
 • Plantefag
 • Jordfag
 • Skogfag
 • Økologiske fag
 • Landskapsarkitektur
 • Naturforvaltning
 • Praktisk, grøntfaglig erfaring fra egen eller andres bedrift med varighet på minst 6. måneder
 • Kompetansebevis med bestått programfag fra Vg2 landbruk og gartnernæring

Eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

 

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Historiske gartnerfag

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 13 200,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 4.september 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet