Historiske gartnerfag

Fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.
Om studiet

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Gjennom studiet utarbeider vi drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurerings- og skjøtselprosjekter. I teoretiske fag får du blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet av innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Studiet passer for deg som:

 • jobber i/ønsker å jobbe i og med historiske hage
 • er gartner/anleggsgartner
 • er landskapsarkitekt, hageplanlegger, hagedesigner
 • er kulturminneforvalter og museumsansatt med relevant grønt faglig bakgrunn og arbeidsområder.

Arbeidsgiveren vil typisk ha behov for drifts- og skjøtselsplaner og restaureringsplaner, rådgiving og/eller utføring av skjøtsels- og restaureringsoppgaver av historiske grøntanlegg.

Oppbygging av studiet

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter, fordelt over syv temabaserte samlinger hvert år.

Studiet består av 2 moduler:

 • Historiske grøntanlegg.
 • Antikvarisk drift og skjøtsel.

Faglig innhold, emner:

Modul 1: Historiske grøntanlegg

 • Historiefag: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære:10 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng
 • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng

Modul 2: Antikvarisk drift og skjøtsel

 • Historiefag: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære : 10 studiepoeng
 • Tekniske fag: 10 studiepoeng
Målet med studiet

Målet er å gi kunnskap og kompetanse til deg som skjøtter og drifter grønne kulturminner, slik at kulturminneverdiene i anlegget tas vare på og forsterkes gjennom den daglige skjøtsel og drift, eller gjennom restaurering.  Det er også et mål å bygge et fagmiljø av gartnerhåndverkere med antikvarisk kompetanse, og på den måten styrke vernet av grønne kulturminner.

 

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Historiske gartnerfag har syv samlinger i året, á fem dager (man-fredag). De fleste fysiske samlingene foregår på Vea, men det blir også praksisuker og ekskursjoner i andre anlegg; minimum en ukes ekskursjon innenlands det første året (3 dager + reisedager), og minimum en ukes praksis i utenlandsk anlegg det andre år (3 dager + reisedager), i tillegg til kortere ekskursjoner/befaringer/praksis.

Samlingsuker skoleåret 2023/24:

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 36, 41, 49, 2, 5, 10 og 17 (studietur).

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og
Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Fagbrev Landbruk
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Fagbrev Skogfaget

eller:

Vg3 Generell studiekompetanse med dokumentasjon på minst en av punktene
under:

 • Grøntfaglig utdanning fra NKR 6 med minst 30 studiepoeng innen:
 • Plantefag
 • Jordfag
 • Skogfag
 • Økologiske fag
 • Landskapsarkitektur
 • Naturforvaltning
 • Praktisk, grøntfaglig erfaring fra egen eller andres bedrift med varighet på minst 6. måneder
 • Kompetansebevis med bestått programfag fra Vg2 landbruk og gartnernæring

Eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

 

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Historiske gartnerfag

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 15 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 4.september 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg