Historiske gartnerfag 

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Beskrivelse av studiet:

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet: 

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

  • Historiske grøntanlegg
  • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

  • Historiefag historiske grøntanlegg: 10 studiepoeng
  • Vegetasjonslære historiske grøntanlegg: 10 studiepoeng
  • Tekniske faghistoriske grøntanlegg: 15 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Historiefag drift og skjøtsel: 10 studiepoeng
  • Vegetasjonslære drift og skjøtsel: 10 studiepoeng
  • Tekniske fag  drift og skjøtsel: 10 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Historiske gartnerfag

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2022/23:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022: 36, 40, 45, 49, 4, 10 og 17. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tittelen Fagskolekandidat Historiske gartnerfag, og kan få jobb i historiske hageanlegg, som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Vi ser at studiet er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Arbeidsgiveren vil typisk ha behov for drift- og skjøtselsplaner og restaureringsplaner, eller rådgiving og utføring av skjøtsels- og restaureringsoppgaver i ulike typer historiske grøntanlegg.

For detaljer om studiet les: Historiske gartnerfag, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: