Klare for oppstart av ny fagskoleutdanning 

Liselott Lindfors, Siri Gunn Simonsen og Nina Levin er klare for høstens studiestart på den nye fagskoleutdanningen Grønn helse

«Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur,» er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeidfag. Målet med utdanningen er at helsearbeidere skal få kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Studiet er utviklet ved Norges grønne fagskole – Vea  i nært samarbeid med fagpersoner fra ulike helsefaglige miljøer. Den mest sentrale har vært Nina Levin (Ergoterapispesialist, med diplomutdanning i Social and Therapeutic Horticulture) som til daglig arbeider med terapeutisk hagebruk ved Sunnaas sykehus.

Oppstart 10.september 2019

Studiet starter opp ved Norges grønne fagskole – Vea den 10.september 2019. Det var god søkning til utdanningen, slik at vi kan starte opp med en full klasse på 15 fagskolestudenter. Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på den fagskompetansen studentene har fra før. Studentene på Grønn helse har fagkompetanse innen Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Omsorgsarbeider, Ergoterapeut og/eller Sykepleier.

Gjennomføring av studiet

Fagskoleutdanningen Grønn helse gjennomføres med 5 stedbaserte samlinger à 3 dager på Norges grønne fagskole – Vea i Ringsaker i tillegg til nettbasert undervisning. Studentene skal også ha 2 uker praksis i bedrift.

Forberedt til å møte fremtidens krav om meningsfylte tilbud

Helsedirektoratet ser store utfordringer i den kommende økning av antall eldre over 65 år. Forebyggende helsearbeid er omtalt som et satsningsområde ovenfor denne gruppen. Fysisk helse og ernæring er definert i dette forebyggende perspektivet. I fagskoleutdanningen «Grønn helse» er fysisk aktivitet i utemiljø og hagearbeid vesentlig for å fremme helse.
Det finnes lovverk som understøtter behovet for å iverksette tiltak innen Grønn helse ovenfor ulike brukergrupper: Lov om folkehelsearbeid (2012), Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011). I tillegg kommer ny Demensplan i 2020 som gir rettigheter til et meningsfullt dagaktivitetstilbud. Med fagskoleutdanningen «Grønn helse»  kan helsefagarbeidere være forberedt til å legge tilrette for slike tilbud. Ved å ta i bruk naturen som allerede ligger der som en «gratis ressurs», vil man samtidig holde kostnadene nede

Vi gleder oss til å møte de nye studentene og komme i gang med utdanningen!

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss