Etablering av blomstereng, kursdeltagere

Konkret kunnskap ut av internasjonalt prosjekt  

Du har kanskje hørt at Vea er med i et internasjonalt naturrestaureringsprosjekt ved navn Team#up? Det er et 4-årig prosjekt der det norske teamet består av Hæhre entreprenør, NINA og Norges grønne fagskole -Vea. Målet med prosjektet er å utvikle kurs og kompetanseløyper om ulike temaer rundt naturrestaurering. 

Unik mulighet 

Vea har et unikt utgangspunkt i dette prosjektet, sier Karsten Raddatz, prosjektleder for Team#Up Norge. Veas lange erfaring som utdanningsaktør, kombinert med vårt engasjement for bærekraftige løsninger, gjør oss til en verdifull bidragsyter i utviklingen av kurs og kompetanse om viktige problemstillinger knyttet til naturrestaurering. 

Gjennom det internasjonale prosjektet har vi nå en unik mulighet til å ta grep rundt viktige temaer og jobbe konkret rundt formidling av kompetanse på dette, forteller en engasjert prosjektleder. Det norske teamet er i sluttfasen av å planlegge kurs innen aktuelle naturrestaureringstemaer, som er tilpasset anleggsgartnere, anleggsbransjen og gartnere. 

Det er tre temaer som er naturlig å prioritere først, sier Karsten. Det er å tilby kurs om blomstereng, myrrestaurering og bekkeåpning. 

Blomsterengkurs 

Etablering og vedlikehold av blomsterenger er av stor betydning for økosystemets helse og biologisk mangfold. Blomsterenger fungerer som viktige habitater for pollinatorer som bier, sommerfugler og andre insekter, og bidrar dermed til pollinering av planter og opprettholdelsen av økosystemtjenester. Videre har blomsterenger enestående estetisk appell og kan være en kilde til glede og inspirasjon for folk i lokalsamfunnet. 

Gjennom å arrangere kurs i blomstereng kan deltakerne lære om viktigheten av å bevare og gjenopprette disse verdifulle habitatene. Kursene vil ha ulik vinkling, alt fra etablering av blomstereng, skjøtsel og vedlikehold av dem.  

Mange fordeler med å gjenåpne bekker

Åpning av bekker er et annet viktig tiltak innen naturrestaurering. Åpning av bekker kan gjenopprette naturlige vannstrømmer og habitat for vannlevende organismer, som fisk, amfibier og insekter. Videre kan det bidra til å redusere risikoen for flom ved å gjenopprette vannstrømmenes naturlige dreneringsevne. Dette er spesielt viktig med tanke på økning av ekstreme nedbørshendelser. 

Åpning av bekker har også estetiske og rekreasjonsmessige fordeler, da det bidrar til å skape vakre og tilgjengelige vannmiljøer som kan nytes av lokalbefolkningen og besøkende. 

Bekkeåpningskurs 

Gjennom å arrangere et bekkeåpningskurs kan deltakerne lære om viktigheten av å gjenopprette naturlige vannveier, samt få praktisk erfaring med teknikker og metoder for å gjennomføre slike prosjekter på en bærekraftig måte. Dette håper vi kan bidra til å øke bevisstheten og kompetansen innen natur- og vannressursforvaltning, og fremme bevaring av våre viktige vannøkosystemer. 

Trenger flere som kan myrrestaurering  

I Norge er det i dag få fagfolk som kan bidra til myrrestaurering. Det er derfor viktig at vi prioriterer å fremme kunnskap rundt restaurering av myrer som en del av nasjonale og internasjonale naturverntiltak, sier Karsten. 

Restaurering av myrområder i Norge har stor betydning for miljøet av flere grunner. For det første spiller myrene en avgjørende rolle i karbonlagring og klimaregulering. Og ved å restaurere myrområder kan vi bidra til å redusere utslipp av klimagasser og motvirke klimaendringene. 

I tillegg er myrene viktige for å bevare biologisk mangfold, de har positiv effekt på vannkvaliteten i nærliggende vassdrag og bidrar til å forebygge flom og erosjon. 

Samlet sett er restaurering av myrområder en viktig del av naturforvaltningen i Norge.   

Kursdatoer kommer 

Alle disse kursene er nå under utvikling og vil snart bli satt opp på Vea sin kurskalender.  

Vi planlegger å tilby kurs fra juni og gjennom hele høsten. Det blir spennende og viktig å komme i gang med disse kursene som et bidra til å øke kompetansen rundt disse viktige temaene, sier Karsten.  

Vi ser frem til å gi deltakerne mulighet til å lære og utforske praktiske ferdigheter innen bekkeåpning, myrrestaurering og etablering av blomstereng. Kursene vil være en flott mulighet for enkeltpersoner og fagfolk å engasjere seg i naturrestaureringsarbeidet og bidra til å bevare og forbedre våre naturområder. 

Følg med på Veas kurskalender og i sosiale medier for mer informasjon om kursene. 

Spørreundersøkelse 

Som en del av naturrestaureringsprosjektet ønsker vi å kartlegge behovet for videreutdanning innen naturrestaurering. Med denne undersøkelsen ønsker vi å få innsikt i: 

  • Din interesse for videreutdanning innen naturrestaurering
  • Hvilke temaer du er mest interessert i
  • Hvilket format du foretrekker for videreutdanning
  • Om du ser et økende marked for naturrestaurering
  • Om du ser et behov for videreutdanning innen naturrestaurering i din bedrift
  • Hvilke elementer som er viktige for å sende ansatte til et kurs i naturrestaurering

Vi håper at mange deltar i undersøkelsen, det tar 2-5 minutter. Undersøkelsen kan besvares anonymt. Dette vil hjelpe oss å utvikle kurs som treffer behovene ute i bedriftene. 

Klikk her for å delta: Undersøkelse om behov for kunnskap om naturrestaurering

Tekst: Grethe Bøhn Busterud, Norges grønne fagskole – Vea

Bilder fra Team#up-prosjektet, og tidligere kurs innen «Etablering av blomstereng» og «Overvann». Foto Grethe Bøhn Busterud og Anne Stine Solberg.

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud