NATURSMART -Epleblomst i knopp

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning 

Under Fagskolekonferansen 2022 ble pilotene i ordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning utnevnt og vi gratulerer Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken med utnevnelsen!

Så, Veas søknad om Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART) nådde bare nesten opp denne gangen, med en hederlig plass på pallen. Men, det betyr ikke at vi legger våre ambisjoner og visjoner på hylla. Vi jobber med å finne andre måter å finansiere NATURSMART-konseptet vårt på fordi dette er, i all beskjedenhet, for viktig til å bli liggende i en skuff. Dette er viktig for våre studenter, ansatte, yrkesfelt, samarbeidspartnere, fagskolesektoren og miljøet.

Om NATURSMART

Dette konseptet handler om å løfte det vi allerede gjør og er gode på, inn i et fremragende kompetansemiljø. Det handler om innovasjonsarbeid sammen med yrkesfeltene, digitalisering i yrkesutøvelse og opplæring – om fagskolepedagogikk, yrkesfaglig kompetanse på bærekraft og økt vekt på internasjonalisering i fagskolen. Våre samarbeidspartnere i NATURSMART-søknaden var:
Konsortiumpartnere: Fynd Reality, OsloMet, NAML og NINA
Assosierte partnere: Vixel, Rørentreprenørene Norge og Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
– og vi vil jobbe hardt for å gjennomføre så mye som mulig av NATURSMART-konseptet sammen med disse og andre.

NATUR

NATUR-delen i konseptet handler om å øke fokuset på naturbaserte løsninger (NBL) i våre høyere yrkesfaglige utdanninger. I NBL legger vi følgende: «Naturbaserte løsninger går ut på å løse samfunnsutfordringer gjennom å ta utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystemer. Dette baserer seg på bruk av natur eller å «herme» etter naturens egne løsninger.» (Miljødirektoratet). NATURSMART handler blant annet om bærekraftig bruk av planter både ute og inne, sirkulærdisponering av vann og lokal overvannsdisponering – og i tillegg en bevisstgjøring av hva som ligger i den yrkesfaglige bærekraften. Ideen til NATURSMART tar utgangspunkt i Veas portefølje og særlig studiene Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, Anleggsgartnertekniker, Ledelse i Maskinentreprenørfaget, Grøntanleggslære med lokal overvannsdisponering, Grøntanleggsforvaltning, Historiske gartnerfag, Planteinstallasjoner i innerom og Grønn helse.
Og, det er særlig disse utdanningene vi vil ha fokus på i:
– kartleggingen av relevante NBL
– utformingen av demonstrasjonsfelt og metoder for NBL
– utviklingen og systematiseringen av digitale læremidler innen NBL

SMART

Vi har et sterkt ønske om å gi studentene og bransjene relevant kompetanse nå og i fremtiden. De siste årene har vi økt satsningen på digitale løsninger og teknologi som faglige og pedagogiske verktøy for å ha en mer fremtidsretta tilnærming til formidling og opplæring. Vi vil jobbe for å knytte praktikere, forskere, arbeidsliv og skole sammen, for å stimulere til utvikling av høy kvalitet på disse og andre utdanninger på Vea. Så, i tillegg til fokus på NBL, bærekraft og natur, vil vi jobbe videre med å utvikle og anvende relevante digitale verktøy og digital teknologi som styrker kvaliteten i undervisningen. SMART-delen i NATURSMART gir klare assosiasjoner til SMARTE bygg, SMARTE byer, SMARTE digitale tavler osv. Vi er nå i oppstarten av utviklingsmiddelprosjeketet «SMARTe læringsrom». I tillegg ønsker vi blant annet å se nærmere på hvordan XR-teknologi (VR, AR, MR, 3D) kan anvendes for å:
– øke forståelsen for og samarbeidet i Bygningsinformasjonsmodelleringen (BIM)
– teste hvordan digitale tvillinger kan anvendes i læring og kvalitetssikring
– undersøke hvordan virtuelle klasserom kan øke kvaliteten i nettundervisningen

FAGSKOLEPEDAGOGIKK

Fagskolens særtrekk og fagskolepedagogens rolle er spennende og viktig tematikk for oss. I NATURSMART var målet å delta i et forsknings og utviklingsprosjekt i regi OsloMet med Fagskolepedagogen som tema, nærmere bestemt med teamet som har utviklet utdanningen Praktisk Pedagogisk utdanning for Fagskolen (Fagskolepedagogikk). Vi har fortsatt som mål å samarbeide med disse forskerne, som for eksempel vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av en digital pedagogisk verktøykasse for fagskolen.

NATURSMART og BÆREKRAFT

NATURSMART vil ha fokus på yrkesfaglig bærekraft på tre ulike nivåer:
Makronivået handler om de økonomiske, politiske og ideologiske strukturene som vi alle må forholde oss til – som legger føringer for våre yrkesfelt med bl.a. miljøkrav, basert på forskningsbasert informasjon. Dette kan det være utfordrende å ha oversikten over og forstå. Sammen med yrkesfeltet og forskere vil vi øke denne forståelsen.
Mesonivået dreier seg blant annet om arbeidslivet – hvor våre studenter gjør jobben sin hver dag basert på strategien og verdiene på organisatorisk nivå. Yrkesfaglig bærekraft, naturbaserte- og digitale løsninger, samt sirkulærøkonomisk tankegang må det satses mer på. Fagskolen utdanner ledere som kan bidra til å gjøre yrkesfeltet enda mer bevisst på viktigheten av kunnskap om disse områdene og hvordan de kan imøtekomme miljøkravene. Det handler om planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring, om bruk av digitale verktøy (som Bygningsinformasjonsmodellering) for samhandling og effektivisering.
Mikronivået handler om hvert enkelt individ og hva de kan og bør gjøre for å bidra til økt bærekraft – om kompetanseheving og hvordan de konkret jobber med naturbaserte tiltak. Det handler blant annet om planting av trær, om fundamentering og montering på en faglig korrekt måte som sikrer lang holdbarhet og høy kvalitet. Vi kan ikke redde planeten alene, men bidra til at yrkesfeltene får øynene opp for hva det vil si å jobbe NATURSMART med disse tre nivåene som bakteppe.

Tekst: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

NATURSMART -Epleblomst i knopp
Foto: Arild Kristiansen
Arild Kristiansen