Stort internasjonalt prosjekt (EGREEN+) for Norges grønne fagskole – Vea 

Tenk deg at du skal søke jobb eller ta utdanning i et annet land. Så lurer du på hva din erfaring og kompetanse er verdt i det landet du ønsker deg til.

Eller at du har mye erfaring og lite utdanning fra et annet land, og ønsker å få vurdert din kompetanse opp mot et kompetansebevis. Utvikling av bærekraftig kompetanse innen anleggsgartnerfag, gartnerfag og blomsterdekoratørfag i Europa er hovedmålet for EGREEN+, med anerkjennelse av realkompetanse (erfaring) og utvikling av nettbaserte kompetanseheving moduler.

Fremtidsretta kompetanseheving og sertifisering for grønne fag

Utarbeidelse av en europeisk digital kompetanseheving og sertifiseringsordning, som ivaretar realkompetansen hos yrkesutøveren, er altså sentralt i prosjektet. De eksisterende utdanningene i de tre yrkene på videregående-, fagskole- og høyskolenivå i samarbeidslandene skal kartlegges for å få et sammenligningsgrunnlag.

Likheter | ulikheter
Vi skal blant annet undersøke om innholdet (læringsutbyttet) er likt i de ulike landene, om det er noe overlapping mellom yrkene og om noen land har ivaretatt dette med bærekraft på en mer fremtidsretta måte enn andre.

Digitale hjelpemidler | MOOC | VR
Gjennom prosjektet har vi som mål å utvide mulighetene for kompetanseheving og sertifisering. Ved hjelp av digitale hjelpemidler (Skillsbank, MOOC, VR og AR: se faktaboks nederst i artikkelen for mer informasjon), kan de som har mye erfaring i yrkene, men lite formell utdanning, få muligheten til å få vurdert kompetansen sin mot virkelige og konstruerte situasjoner. De kan også få annerkjennelse for sin realkompetanse inn i en sertifisering og mulighet for å fylle på med kompetanse de mangler via online-moduler

Internasjonalt jobbmarked
Prosjektet kan bidra til et mer internasjonalt jobbmarked, ved at resultatene bidrar til bedre oversikt over utdanningene og læringsutbyttet i de ulike landene. Dette er fordelaktig både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom realkompetansevurderingen vil jobbsøkeren få en flerspråklig kompetanseprofil og eventuell sertifisering, som kan brukes i en jobbsøknad internasjonalt.

Yrkesbachelor og master-sertifisering
Ambisjonen på sikt er å utvikle en felles europeisk yrkesbachelor for anleggsgartnere, gartnere og blomsterdekoratører, og en European Master of Skilled Craft-sertifisering (Mesterbrev). Dette kan bidra til flere muligheter, økt status for og større rekruttering til disse tre yrkene.

Tekst: Anne Stine Solberg

FAKTA:

European Green Mastery | EGREEN+

Norges grønne fagskole – Vea har god erfaring knyttet til internasjonalt arbeid og deltakelse i internasjonale prosjekter. Dette prosjektet er det største vi noen gang har deltatt i, både med tanke på finansiering og ambisjonsnivå.

EGREEN+ er et EU-finansiert prosjekt gjennom Erasmus + programmet Sector Skills Alliances.
Partnerne kommer fra Tyskland, Frankrike, Østerrike, Estland, Nederland, Spania og Norge. Deltakere fra Norge er Oslo MET og Norges grønne fagskole – Vea, med NTIM og EUROMASC som prosjektkoordinatorer. Prosjektet er treårig og avsluttes i 2021.

Skillsbank: Flerspråklig database for kompetansekartlegging
MOOC: Massive Open Online Course/internettbaserte kurs og opplæringstilbud
VR: Virtual Reality/kunstig virkelighet i et dataskapt miljø
AR: Agumented Reality/utvidet virkelighet med digital tilleggsinformasjon på bildemateriale