Tunet på Vea 2020

Vedlikehold og nyetablering av uteområdet på Vea 

I forbindelse med Vea sitt 100-års jubileum i 2023, skal det gjøres en del med uteområdet på Vea. Det er utnevnt en arbeidsgruppe som skal anbefale tiltak for nødvendig vedlikehold, nyetablering/endring og eventuelt avvikling av elementer i uteområdet på Vea.

Uteområdet har flere funksjoner

Vea er en fagskole som tilbyr grønne utdanninger og uteområdet på fagskolen bør stadig være i utvikling. Skoleområdet skal brukes i utdanningene og vise frem/speile det vi lærer bort. Dette gjelder måten vi nyetablerer, drifter og skjøtter de grønne rommene i anlegget på. I tillegg skal det være et godt utemiljø å studere og jobbe i.

Uteområdet skal også vise både historisk og moderne uterom, samt utviklingen gjennom de hundre årene det har vært skole på Vea.  Målet er at parkområdene på Vea skal kunne vise mangfoldet i grønne uterom –  ulike måter å dyrke matvekster, stauder, sommerblomster, busker og trær,  permakultur- skoghage, kompostering, steinlegging, murer, trapper, historiske anlegg, moderne hagedesign, overvannshåndtering, grønn helse samt mye mer.

Arbeidsgruppa sitt oppdrag

Arbeidsgruppa skal se på og lage en plan for hele uteområdet på Vea, men i første omgang er det områdene nærmest skolebygningene som skal prioriteres. Arbeidsgruppa skal anbefale tiltak som kan gjennomføres før jubileumsåret 2023, men siden vi skal tenke helhet og det er økonomi inne i bildet, vil det nok også komme forslag på listen som kan gjennomføres etter 2023.

Vi ønsker å ta vare på og fremheve det som fungerer bra i uteanlegget på Vea. Og samtidig utvikle, strukturere og tilføre funksjon, estetikk og design som tilfredsstiller dagens standard og behov. Det er behov for  oppgradering til tidsriktig utstyr og bærekraftig drift og skjøtsel. De historiske delene, som for eksempel den postmodernistiske parken på tunet fra 1988, har vi tanker om å oppgradere til slik den var opprinnelig tenkt. Det er blant annet tilført elementer som ikke var der opprinnelig. Dette er selvfølgelig avhengig av dokumentasjon, – tegningen som landskapsarkitekten laget, er ikke funnet, men det skal være en skjøtselsplan for anlegget.

Bedre synlighet fra veien

Det er et behov for at det skal være lettere å se Norges grønne fagskole – Vea fra Turistveien. Området mellom veien og skolebygningene skal derfor få et tydeligere preg av at dette er en fagskole innen grønne studier og innkjøringen skal gi inntrykk av noe annet enn grus og parkering Vi ønsker en tydeligere og mykere velkomst inn på Vea sitt område.

Utdanningene på Vea er praktisk rettet og uteområdet brukes på ulike måter i undervisningen.

Mange av fagskolestudiene har vegetasjonslære og studentene skal opparbeide seg stor plantekunnskap og da er det nødvendig å se urter, stauder, busker og trær ute, i vekst og hvordan de forandrer seg i løpet av året. Vinterdendrologi er også viktig for studentene å kunne. I studiet «Skjøtsel- og drift av uteområder» skal de lære om planlegging og skjøtsel av grøntanlegg. Innen tekniske fag skal de se på ulike dekker, murer, kanter, og materialbruk. Her får studentene se både gode og dårlige eksempler på  hvordan det skal gjøres. I maskinlære lærer de blant annet om bruk av  motorsag, gressklipping og traktorkjøring. Fagskolestudentene lærer også om oppmåling og registrering på skolens områder.

Studenter og elever innen blomsterdekoratørfag henter organiske materialer i parkområdene, høster snittblomster og greiner på produksjonsfelt, mens elever på gartnerutdanningen lærer om dyrking av grønnsaker frukt og bær, samt vedlikehold av grøntanlegg.

For alle studentene er det en ressurs å kunne gå ut på området  for å ta bilder av planter og vegetasjon, slik at de kan lære plantekjennskap. Det er egne felter for pensumplanter innen stauder, sommerblomster og urter. I parken er mye av  busker og trær merket med norske og botaniske navn, slik at elever og studenter kan lære plantene å kjenne.

Felling av trær

Å felle trær er et ømtålig tema, men noen ganger må det gjøres. Det er flere grunner til at det er behov for å felle noen trær på Vea. Det er blant annet trærnes tilstand. I høst måtte flere trær sikres fordi de var i dårlig forfatning og utgjorde en sikkerhetsrisiko med greinfall. Noen av trærne har mistet sin undervisningsverdi, noen er blitt for store og noen skal fjernes for å åpne opp utsikten mot Mjøsa og ut mot Turistveien for å gjøre skolen mer synlig. Felling av trær er også en tilrettelegging/forberedelse til oppgradering av uteområdene, det skal plantes nye trær, mange steder. På tunet blir kastanjene, kulelønna og prydeplene fjernet, men vi jobber med å velge nye trær som skal overta etter disse.

Høsten 2020 var det flere store greiner som knakk og falt av Hestekastanjene på tunet. Foto: Dorte Finstad
Trær og grønne hekker skaper miljø og en vakker ramme på Vea. Noen trær skal felles, slik at vi får åpnet mer ut mot Mjøsa. Foto: Dorte Finstad
Trærne er også med på å skape stemning om vinteren. Foto: Dorte Finstad
Trærne som skal felles har vært merket en stund, slik at vi kan se hvilke som skal fjernes. Foto: Dorte Finstad

Uteområdegruppa er godt i gang

Vi jobber nå med innhenting av informasjon, historisk med mer, samt kartlegging av behov og bruk på de ulike områdene. Mona Barthel Sveen har så vidt begynt å skissere  forslag til løsninger som uteområdegruppa skal diskutere og jobbe videre med utover vinteren og våren. Vi er åpne for innspill, så alle som har tanker, ideer, informasjon om park/uteområdene oppfordres til å ta kontakt med Mona eller noen i uteområdegruppa så fort som mulig.

Sluttrapport fra uteområdegruppa skal legges frem for ledergruppa på Vea 1. juni 2021:

 • Prioriteringsliste for tiltak
 • Utomhusplaner med endringer
 • Prisoverslag/kalkyler
 • Plan for utebelysning
 • Skiltplan
 • Skjøtselsplan for foreslåtte tiltak

Uteområdegruppa består av:

 • Mona Barthel Sveen som er prosjektleder for gruppa. Mona er fagtekniker og underviser til daglig i hageplanlegging på Vea.
 • Liselott Lindfors, Landskapsingeniør og underviser i blant annet grøntanleggsforvaltning
 • Sissel Alvestad, gartner og produksjonsansvarlig for park og veksthus
 • Christina Buri, gartner og ansvarlig for planteskole, frukt, bær og grønnsaker
 • Aina Østby, faglærer blomsterdekoratør
Mona Barthel Sveen og Dorte Finstad
Vea har et stort uteområde, på nesten 200 mål. Foto: Bård Bratlie

Kontakt oss

Tunet på Vea 2020
Tunet på Vea 2020. Foto: Mona Barthel Sveen